הללאדבע לש ורצוא
טנרטניאו רבדמ ,תורייש ,םיטאבנ לע הדיח בתכ

הדיחה בתכ תודוא


דומיל םע רבדמב תורייש לעו םיטאבנה לע דומיל בלשמ הדיחה בתכ
.טנרטניאב עדימ שופיחו טווינ ,השילג תויונמוימ לש לוגרתו
םידימלתל ,טנרטניאב שמתשהל םידמולה רפס יתב ידימלתל דעוימ אוה
םיטאבנב ,בגנב םיניינעתמל ,רוזאב לייטל אובל םיננוכתמה
.הדיח יבתכ רותפל בהואש ימלו רבדמ תוריישבו
.םיאבה םיקחשמל תועצהו קחשמל םכלש תובוגתה תא עומשל חמשנ

.ולשמ עבצ קרפ לכל ,םיקרפ 16 הדיחה בתכל
(ךרוצה תדימב) םירבסהו רזע ילכ ןכו םיזמר ,תולאש אצמת קרפ לכב
בתכ ןורתפב ןהו טנרטניאה תויונמוימ דומילב ןה שמתשמל ורזעיש
.רבדמב תוריישו םיטאבנה תודוא דומילבו הדיחה

.ישיא אוה הדיחה בתכ ןורתפ
רגאמב ורגאי תונורתפה .ול םיידוחיי םהש המסיסבו םשב סנכי רתופה
בתכ ןורתפב םדקתהל רתופה לכוי ךכ .שמתשמ לכל דחוימ תונורתפ
םע .תמדוקה םעפב קיספה וב קרפל םעפ לכב רוזחלו ולש בצקב הדיחה
הדש תשרדמב בושקתה זכרמל העדוה חלשית הדיחה בתכ לש ןורתפה םויס
.רקוב

לע עדימה ירגאמב אצמנ הדיחה בתכ ןורתפ םשל שורדה עדימה תיברמ
עדימל םינפומ םירתופהו רקוב הדש תשרדמ לש רתאב (תירבעב) בגנה
ךכל ףסונב .םירושיק תועצמאב – םימיאתמה תומוקמהמ תורישי
.תילגנאב םג אשונה לע עדימ םיפיסומה םירתאל תוינפה קחשמב שי
םילקתנ םתאו הדימב .קחשמו עושעש לש םירתאל תוינפה םג שיו
.ינורטקלא ראודב ונל ועידוה אנא םידבוע םניאש םירושיקב

םינושארה הבש םיסרפ תאשונ תורחת םייקתת קחשמה לש הקשהה םע
ומסרפתי ךכ לע םיטרפ .םיסרפב וכזי הדיחה בתכ תא ןוכנ ורתפיש
תומש תא ןאכ םסרפנ – תורחתה םויס םע .רתאה לש ישארה ףדב
.הנוכנ םירתופה


לברא זר – רופיסהו ןויערה
ןויס הנח – קחשמה תינבו דוביע
טקפא ןווגמ תרבח – תנווקמ הכירעו בוציעףועמ תכרעמל הרזח