הנבמ" קרפב אוצמל לכות 1.5 – 1.7 תולאשל תובושתה תא
עדימה ירגאמב אצמנה ."רבדמב תורייש" רמאמב "עוציבו ןוגריא
http://www.boker.org.il רקוב הדש תשרדמ לש רתאה ,בגנ
קרפה תא אצמו וילע שקה ,"רבדמב תורייש" רמאמה תא ישארה ףדב אצמ
.רומאהףועמ תכרעמל הרזח