:םירתאב אוצמל ןתינ תולוחב םייח ילעב לש תובקע לש תופי תונומת

http://www.storrer.com/footprints.jpeg

http://www.storrer.com/animaltracks.jpeg



ףועמ תכרעמל הרזח