לומ םינקחשה םיקחשמ םהינשב ,"תבשחמ" קחשמ ייומד םיקחשמ ינש
.קחשמה יקוחו תוארוה תואצמנ םיפדהמ דחא לכ לש ותיתחתב .בשחמה


.םיבר תונורתפ תויהל םילוכי "ףסכה םלענ ןאל" הלאשל
תומוקמ תויהל םילוכי הביבסבש עדוי הדיחה בתכ תא ןוכנ רתופה
.דואמ םיבר רותסמ
תומוקמ םתאצמ ןכיה ונל רפסלו רוזיאה תא רותל םינמזומ םכלוכ םתא
.םלענש ףסכל םייואר רותסמףועמ תכרעמל הרזח