שארמ ונל העודי תבותכב םישמתשמ ונא רשאכ "תשרב םיטוונמ" ונא
ןפדפדה לש ךסמה שארבש םיאתמה הדשב התוא םימשור ,(URL)
וא Internet Explorer היהי םירקמה תיברמבש ,ךלש (BROWSER)
.Netscapeףועמ תכרעמל הרזח