."תשרב השילג" םיארוק תעצבש שופיחה ךילהתל

(LINKS) םירושיקה תועצמאב טנרטניאב רתאל רתאמ םירבוע ונא רשאכ
יתחת וקבו הנוש עבצב םישגדומה (LINKS HOT) תומחה םילימה וא
."תשרב םישלוג" ונא – טסקטה ראשמףועמ תכרעמל הרזח