חרזמהו ברע יאה יצח רוזיאב ויחש םייברע םיטבש ויה םיטאבנה 1.1
ינפל 640 -ו הריפסה ינפל 300 םינשה ןיב בגנב ולעפ םה ,ןוכיתה
.הריפסה

םיטבנ לע הקינטובב םירמאמ לע תועיבצמ שופיחה תואצות לכ . 1.2
יעונמב שופיח לע השקמה תירבעה הפשב היעב לע עיבצמ הז .םיחמצ לש
שופיחה

שמתשהל איה הנווכה .(Siq) קיסה ךרד ריעל הסינכה . הרטפ 1.3
.הבושתה תא אוצמל ידכ השיגרה הפמה

םש ומליצ .הרובקל שמיש אוהו ,ןומטמה ,"הנזח" יורק הנבמה 1.4
(דובאה רצואה תובקעב סנו'ג הנאידניא" טרסה תא

.הזעב למנה היה תורישה לש דעיה 1.5

ןיע ,האומ תא אוצמל ןתינ תוריישה ביתנ לע ,םימשבה ךרדב 1.6
עדימה אצמנ הברעה רתאב .תדבע ,למחמ דצימ ,(ןומר רעש) םינורהס
."םימשבה ךרד ריצ"ל רושיקב

,םינילבתו םימשב רקיעב וריבעה ןהילע םירבדמ ונאש תוריישה 1.7
םג תוריישה .הזע למנ לא חרזמהמו ברעמ םינמז םתואב תורתומ ירצומ
.הטיח וריבעה


,םינילבתו םימשב רקיעב וריבעה ןהילע םירבדמ ונאש תוריישה 2.1
םג תוריישה .הזע למנ לא חרזמהמו ברעמ םינמז םתואב תורתומ ירצומ
.הטיח וריבעה

ןרקבו ברע יאה יצח לש וחרזמ םורדב ולדיג הנובלהו רומה תא 2.2
.הילמוסו ןמית תוצראה םויה תואצמנ וב םוקמב ,הקירפא

מ"ק 30-40 רבוע סומע למגש החנהב ,מ"ק 400 כ הרטפו הזע ןיב 2.3
.דחא ןוויכב םימי 10 -כ הכרא ךרדה ירה ,םויב

םג היהו רקיעב שמשה יפ לע וכרד תא טוונמ היה הריישה שאר 2.4
.חטשה םע הלועמ תורכה ללכ ךרדב התיה יליבומל .םיבכוכב רזענ

םיניכמ דציכ ריבסמו לעופ אוה דציכ דמלמ ,ןפצמ הארמ רתאה 2.5
.יתיב ןפצמ


.הנובלו רומ ןוט 79.600 הריבעה הריישה יכ הארמ טושפ ןובשח 3.1

?ןורתיפל ךרדה יהמ .הדיחה ףוגב תאצמנ הבושתה 3.2

.רתויה לכל םיעדרפצ 30 תב הרייש רוציל תרשפאמ הנכותה 3.3
םירבסה רתוי םינתינ (הטמ יפלכ ךסמה תא לולגל שי) רויצה תיתחתב
.הנכותה יבגל


ראניד היה יטאבנה עבטמה 4.1

רתאב םיילמגה לעו תומל לע דמל .םיילמגה תחפשממ איה המלה 4.2
.הז


.םילבח םישוע ויפנע לש הפילקהמו ריעש ןנתמ והז 5.1

תוהזל תוריישה ישנא ולכי ויפ לעו – יוצמ הנק והז 5.2
.םימה תורוקמ לש םמוקימ תא קוחרמ

"הלור"הש םעפ לכש בל םיש .םייניע תזיחא לש קירטב ןאכ רבודמ 5.3
הרדיס תרחוב איה ,םיפלקה לש השדחה הרדסה תא ךינפב הגיצמ
הנממו םכל םדוק תיארש הרדסהמ םינוש הב םיפלקה לכש …השדח
..…ךלש ףלקה תא תרחב


םימעפ הברהו םהמ אצוהש רמוחה יפל תוהזל רשפא םימה תורוב תא 6.1
.םתברקב םילדגה םילודגה םיחישה יפל םג

םהילא ונפוהש יליע רגנ יממ ואלמתה םייטאבנה םימה תורוב 6.2
.תונורדמה יבג לע הלודג תויחמומב ונבנש היטה תולעת תועצמאב

http://www.arab.net/camels/welcome.html ב ןייע .6.3 81
(Hump איה תילגנאב תשבד)
.תינמוש המקר הב שי !!םימ ןיא למגה לש תשבדה ךותב

.םימ וא ןוזמ אלל םימי 5-7 ךשמב רבדמב תכלל תולקב לוכי למג 6.4


:תוריישה לולסמב םתברקב וא םינאחה לכב םיאצמנ םימ תורוב 7.1
.םהניבש םירעבו ,למחמ דצמ ,תורקנ דצמ ,ארצק ,רו'דקמ ריב,רו'דקמ ריב :םיאבה תוניעמה םיאצמנ הזעו הרטפ ןיב לולסמב 8.1
לכ – ןבו ,רושבה לחנ תוראבו לייח ראב ,םינורהס ןיע ,האומ
תא ףקועה ביתנב (קיז ןיעו בקע ןיע ,תדבע ןיא) םיניצה תונייעמ
.תישארה ךרדה

"םימשבה ךרד" לבוקמה תוריישה ביתנ תא תוארל ןתינ הפמב 8.2
תדבע-ןומר רעש-האומ-הרטפ ךרד תדבועה
ףיעס .תרבעל תיברעמ תינופצ הילא רבחתמו האוממ הנממ אצויש ףיעסו
.םיניצה קוצמ תולגרמלש תוניעמהו ןיצ לחנ תעקב ךרד רבוע הז


קרפנש ןעטמה ילב) הריישה עיגת ,הזעמ עסמ ימי השולש רחאל 10.1
.תדבע תמרו תדבע רוזיאל (למנב

אוהש ,תדבע ןיע רוזיאב יאדול בורק ונח וישנאו הללאדבע 10.2
.רוזיאב רתויה לודגה ןיעמה


.םילמג 457 הריישה ויה הרטפמ הריישה האצישכ ,עסמה תישארב 12.1

:םיירקע תולוח ירוזיא השולש (יברעמה בגנב) תדבעו הזע ןיב 12.2
.רוגע תולוחו ,ארנוש תולוח ,הצולח תולוח


.תדבע ןייע אוה "לודגה ןייעמ"ה וניתעד יפל 13.1

ףועמ תכרעמל הרזח