:שופיח תויורשפא
תומילש םילימ קר (AND) םילימה לכ (OR) םילימה תחא