כותרת יותר טובה

כותרת של תא
גבלחדגיכחגדיכלחגדמגצתצהכגץתצהכגץתלהנכגףנ
כעכגעכעכגעגכ
גכהכגהנעכנ
א
ב
ג
ד
ה