תינונס לש html תפשל ךירדמ
םייסיסבה תונורקעה תא דומלל ולכות ובו html תפשל תינונס לש ךירדמ
.טנרטניאב תירבעה אשונ לע עדימ אוצמל ולכות ןאכ ,ףסונב .וז הפש לש
תירבע :רתאה תפש
HtmlGoodies
תואמגוד ללוכ רתאה .הבר תוליעיו תולקב html דומלל ולכות הז רתאב
.רדוסמ דומיל רמוחו
תילגנא :רתאה תפש
UFO'S Net Resources - Cliparts
םירתאהמ קלחב ,טנרטניאה תשרב תונומת לש םיפסואל תוינפה םע רתא
םכלש םירתאב ןהב שמתשהלו םניחב תונומת דירוהל ולכות
יטנרטניאה תועדומה חולבו ירפס תיבה ךתיב הנבב הלא תונומת בלשל ןתינ :!בל ומיש
תילגנא :רתאה תופש
Learn The Net
:טנרטניאה תשר תודוא ףיקמ אובמ ללוכה טושפו םישרמ רתא
.דועו WEB ,ינורטקלא ראוד ,ןויד תוצובק לע םירבסה
תיקלטיאו תיתפרצ ,תינמרג ,תידרפס ,תילגנא :רתאה תופש
ךיתוצלמה תא ונילא חלש