טנרטניא ירתאל םירושיק רגאמ - םירתא ףועמ

יללכ
,טנרטניא ירתאל םירושיק רגאמ רוציל רפסה תיבל רשפאמ םירתא ףועמ
םידימלתו םירומ םילוכי וז הרוצב .ולש םיידומילה םיכרצל םאתומה
הטושפ ילכה תלעפה .םייטנרטניא עדימ תורוקמ לא תונפהלו תונפל
.לוהינו ליגר טוטיש :םינשל תקלוחמו
תוירוגטק לש ןווגמל עיגהל םילוכי םישמתשמ ,ליגרה טוטישב
.רחבנ רתאל סנכיהלו
תוינפה קוחמלו ךורעל ,ףיסוהל ,תוירוגטקה תא רוציל ןתינ ,לוהינב
.רגאמל ופסונש םירתאל

!בל םיש
קר אלא םירתא רצוי אל ילכה .םיצלמומ םירתאל תוינפה לש רגאמ והז
.םהילא הנפמ

רגאמב טוטיש
:םיקלח השולשל קלוחמה ךסמ עיפוי ,םירתאה רגאמל ךתסינכ םע
לש םירחא םירוזאל רובעל רשפאמה ,עובק ףועמ לגרס :ןוילעה קלחב
.ףועמ תכרעמ
.(תוירוגטקה תמישר) תוירוגטקה סקדניא :ךסמה זכרמב
.הרחבנש הירוגטקל םיכיישה ,םיצלמומה םירתאה תמישר :ךסמה תיתחתב

הירוגטק תריחב
.היוצר הירוגטקל עיגהל ךילע ,תונושה םירתאה תומישרל עיגהל ידכב
.המישרב תועיפומה הנשמה תוירוגטקמ תחא לע הציחל י"ע תאז םישוע
:םירבד ינש ורקי ,הירוגטקה לע וצחלתש רחאל
,םתרחבש הירוגטקה-תת עיפות (רופאה קלחב) תוירוגטקה תמישרב .1
,םתרחבש הירוגטקה תחת תוירוגטק-תת ןנשי םא .לוחכ עבצב תנמוסמ
.(לוחכה קלחב) הנעפות ןה
םיצלמומה םירתאה תמישר עיפות תוירוגטקה תמישרל תחתמ .2
.הרחבנש הירוגטקב

רחבנ רתאל הסינכ
רתא לכ רובע .הב םיאצמנה םירתאה לש המישר עיפות הירוגטקה ךותב
:םיאבה םיטרפה םיעיפומ
לע רצק רבסה ,רתאה תפש ,(רתאה תא סינכהש םדאה י"ע ןתינש) םש
תווצ ידי לע וסנכוה הלא םיטרפ .וילע ץילמה ימו רתאה גוס ,רתאה
,יוצרה רתאל סנכיהל ידכב .םירתאה תא ףיסוהל ודיקפתש רפסה-תיבב
.רתאה םש לע ץחל
!בל םיש
רתאה לא רישי רושיק הווהמ אוהו ,ןותחת וק םע םושר רתאה םש
.טרופמה
טנרטניאה תשרב רחא רתא לא הנופ ןפדפדה ,רחבנ רתאל הסינכה םע
.ומוקמב ראשנ עובקה ףועמ לגרס .םירתאה רגאממ אצויו
!בושח
לגרסב "םירתא" רותפכה לע ץוחלל ןתינ ,םירתאה רגאמל רוזחל ידכב
הנימי םיצח) ןפדפדה לש טווינה ירותפכב רזעיהל וא ,עובקה ףועמ
(הלאמשו

םירתאה רגאמב שופיח
דיל תושקובמה םילימה וא הלימה תא דילקהל שי שופיחה עוציבל
."שופיח" רותפכ לע ץוחללו שופיחה רותפכ
רגאמ לש םיקלחה לכב תושקובמה םילמה וא הלמה תא שפחמ בשחמה
תפסונ הלימ לכו הירוגטקה םש ,רתאה םש ,חתפמ תולימ :םירתאה
ץילמהש םירתאה לכ תא שפחל ,המגודל ,רשפא) רתאה תרדגהב תאצמנה
.(םיוסמ םדא
םילמה תועיפומ ןהב תוירוגטקה תמישר עיפות שופיחה תואצותב
הירוגטקה תנייוצמ רתא לכב .םימיאתמה םירתאה לש המישרו ,םתדלקהש
.ךייש אוה הל
.םמש לע ץוחלל שי רתאל וא הירוגטקל סנכהל ידכב

לוהינ
םירתאל תוינפה ךורעלו קוחמל ,ףיסוהל ןתינ לוהינה תועצמאב
.תוירוגטקו
לוהינל הסינכ
תנזהל ןולח עיפוי ."לוהינ" רותפכ לע ץחל - לוהינל הסינכ
.ךתמסיס תא ןזה .אמסיס
לוהינ :תושדח תויצפוא תועיפומו הנתשמ טירפתה ,לוהינל הסינכב
הירוגטק לש הכירע ,הירוגטק לש הקיחמ ,רתא תפסוה ,תוירוגטק
.לוהינמ האיציו
.םיאצמנ הב הירוגטקה התוא ךותל איה לוהינל הסינכה :הרעה

תוירוגטק לוהינ
הירוגטק תפסוה
.הירוגטק תפסוה רותפכ לע הציחל .1
:אבה ספוטה יולימ .2
ולעיש םיצורש חתפמ תולימ ,(הבוח) הירוגטקה םש תא אלמל שי
.(הבוח) הירוגטקה םקומת ןכיהו שופיחב
!בל םיש
תושמשמ ךא ,הירוגטקה םשב תואצמנ ןניא רשא םילימ ןה חתפמ תולימ
םילימ ירחא שופיחה תואצותב עיפות הירוגטקה רמולכ .הירחא שופיחל
.הלא
לוטיבל לוטיב וא הירוגטקה תפסוהל רושיא רותפכ לע הציחל .3
.הלועפה
הירוגטק תקיחמ
.הירוגטקה םש דיל הקיחמ רותפכ לע הציחל .1
תמישרמ המש תא תקחומ הירוגטקה תקיחמ .הקיחמה רושיא .2
.היתחת ויהש םירתאל תוינפהה לכ תמישר תאו תוירוגטקה
!בל םיש
.הקחמנש הירוגטק רזחשל תורשפא ןיא
הירוגטק תכירע
.הירוגטקה םש דיל אצמנה הכירע רותפכ לע הציחל .1
רבכ ולש םינותנה רשאכ ,הירוגטק תפסוה ספוטל ההזה ספוט חתפנ .2
.םיאלמ
.םישקובמה םינותנה יוניש .3
!בל םיש
םוקימ ףיעסב יוניש י"ע הירוגטקה םוקימ תא תונשל הז בצממ ןתינ
הנשמה תוירוגטק לכ םע דחי הירוגטקה תא ריבעי יונישה .הירוגטקב
.השדחה הירוגטקה לא הלש םירתאה תמישרו
לוטיבל לוטיב לע וא ,יונישה עוציבל ,רושיא רותפכ לע הציחל .4
.הלועפה

םירתא לוהינ
רתא תפסוה
(לוהינ בצמב) המש לע הציחל י"ע המיאתמה הירוגטקל רבעמ .1
.רתא תפסוה רותפכ לע הציחל .2
:אבה ספוטה יולימ .3
,רתאה םש תא אלמל הבוח .ספוטב תודשה לכ תא אלמל דיפקהל שי
.רתאה ךייתשי הילא הירוגטק רוחבלו ותבותכ
לוטיבל לוטיב וא רתאה תא ףיסוהל תנמ לע רושיא לע הציחל .4
.הלועפה
רתא תקיחמ
םש לע הציחל י"ע רתאה אצמנ הב הירוגטקל רבעמ ,לוהינ בצמב .1
.הירוגטקה
!בל םיש
תישארה הירוגטקה לע ץוחלל שי ,תינשמ הירוגטקב אצמנ רתאה םא
.המיאתמה הירוגטקה לע הכותבו
.רתאה םש דיל אצמנה הקיחמ רותפכ לע הציחל .2
.הקיחמה רושיא .3
!בל םיש
.(שדחמ ותדלקה י"ע אלא) קחמנש רתא רזחשל תורשפא ןיא
רתא תכירע
םשל לע הציחל י"ע רתאה אצמנ וב הירוגטקל רבעמ ,לוהינ בצמב .1
.הירוגטקה
.רתאה םש דיל אצמנה הכירע רותפכ לע הציחל .2
רבכ ולש םינותנה רשאכ ,רתא תפסוה ספוטל ההז ספוט חתפנ .3
.םיאלמ
.םישקובמה םינותנה יוניש .4
!בל םיש
.הירוגטק ףיעסב יוניש י"ע רתאה םוקימ תא תונשל הז בצממ ןתינ
.ולוטיבל לוטיב לע וא יונישה תלבקל רושיא לע הציחל .5