ןווקמ ירבע םירתא ךרוע ,ךתיב הנב
הדובע תונורקע

יללכ
רוציל דחא לכל רשפאמ אוה ,ףועמ תכרעמ לש יזכרמה ילכה והז
עדימ יפד םיקהל לכות יכ רבדה תועמשמ .טנרטניאב עדימ יפד
HTML -ב םדקומ עדיב ךרוצ ילב םימלש טנרטניא ירתא וליפאו
םיפד לש הריצי רשפאמה שימג ילכ אוה ךתיב הנב FTP. -ו
םירמוחה לכ ףסונב .םירושיקו םיבוציע לש בחר ןווגמ םיליכמה
י"ע ידיימ ןפואב םישיגנ םה ךתיב הנב תועצמאב םירצונש
רגאמ תושיגנהו תושימגה בקע .ףועמ תכרעמ לש שופיחה עונמ
.הז ילכ ידי לע רקיעב הנביי ינוגראה עדימה

ךתיב הנבב תירבע
תירבעב םירמוח תריציל עגונה לכב תויזכרמה תויעבה תחא
.טנרטניאב תירבעה הפשל ימשר ןקת ןיאש הדבועה איה טנרטניאב
.טנרטניאה תשרב תירבעב הדובעל םינוש תונורתפ ורצונ םינשה ךשמב
:תוירקיעה ןה תוטיש יתש
התועמשמש (תינונס לש תירבע ,הכופה תירבע) תילאוזיו תירבע
גהנתמש ןוויכמ תוירבע אל הלעפה תוכרעמב לעופש ןפוגב שומיש
.ילגנא ןפוגכ
םיליגרה םינפוגה םהש (טפוסורקימ לש תירבע) תיגול תירבע
וניא ךא רבד לכל ירבע ןפוגכ גהנתמ תונולחב םיריכמ ונאש
.תוירבע אל הלעפה תוכרעמב הארנ
:תוטישה יתש ןיב םילדבה הגיצמה הלבט ןלהל
Visual תירבעתיגול תירבעהנוכת
ןכאלתוירבע אל הלעפה תוכרעמב הכימת
אלןכ(לאמשל ןימימ) תירבעב תוגהנתה
האלמהאלמExplorer ןפדפדב תופיקש
םיאתמ ןפוג תנקתה םע האלמהאלמ אלNetscape ןפדפדב תופיקש
%90 -מ רתוי%10 -מ תוחפםימייק םיירבע םירתאב תוחיכש
.'וכו ףועמ ,הלאוו ,תינונסטפוסורקימתואמגוד
םלוכ"ש ןוויכמ Visual תטישב םידבוע תירבעב םירתאה בור
Visual תטישב םייטנרטניא עדימ יפד תריצי .."..תוארל םילוכי
םייוניש םימעפלו רוקמה דוקב תירבעה ןוויכ תכיפה תא תשרוד
.עדימה יפד תריצי לע השקמש רבד ,םיפסונ
!בושח
,רמולכ .שמתשמל ףוקש ןפואב Visual תטישב לעופ ךתיב הנב
.יטאמוטוא ןפואב תירבעה תא ךפוה אוה

ןווקמ םידבוע
םייזכרמה םינייפאמה דחאו תידוחיי היצקילפא איה ךתיב הנב
תיינב תעבש רמולכ ,תנווקמ הרוצב םידבוע ןמזה לכש אוה הלש
תולועפה לכ .םירבוחמ תויהל דימת םיבייח טנרטניאב םיפד
תנקתומ וב תרשה) קחורמה תרשב תושחרתמ םיצבקה לע עצבמ התאש
.ימוקמה בשחמב אלו (ףועמ תכרעמ
:תנווקמה השיגה לש תונורתי
טנרטניאה תשרב ידיימ ןפואב שיגנ אוה עצבתמש המ לכ *
לש תפתושמ הריציל עגונה לכב תושדח תויונמדזה חתופש המ
.תשרב םינוש תומוקממ םישנא י"ע םיכמסמ
תופסונ תונכות לש ףטוש שומישו לוהינ םע תוקסעתה ענומ *
.FTP ןוגכ םיצבק תרבעהל
.תשרב םיאורש המ קוידב אוה היינבה ידכ ךות םיאורש המ *
.תשרב םוקמ לכמ תולקב םישיגנ םירמוחה *
לע תדבוע איהש ןוויכמ דחוימב ההובג תכרעמה תונימא *
.תרדוסמ יוביג תכרעמ םע ביציו קזח בשחמ בר יפ-לע וניהש תרש
:תנווקמה השיגה לש תונורסח
םימעפלו ליגרהמ הנוש שמתשמה קשממ תנווקמה הדובעה תובקעב *
.וילא לגרתהל השק
תיבל ץוחמ םידבועשכ דחוימב עירפהל יושע תרושקתה בצק *
.רפסה

?דבוע הז ךיא
תרש םייק תרשה קלחב .חוקל-תרש תיגולונכטב לעופ ךתיב הנב
תויצקילפא לולכמ םצעב איהש ףועמ תכרעמ תנקתומ ובו WEB
.תרושקתב תולעופש (תונכות)
הז ילכ .ולא תויצקילפאל תשגל ידכב ילכ קר ךירצ חוקלה
.טנרטניאה תשרב החיכש דואמ וז הדובע תטיש .ןפדפדה אוה
תואצמנה תונכותב שמתשמו רמוש ,תוארוה ןתונ חוקלה םצעב
.ןפדפדה תועצמאב יזכרמ תרשב
םיבלשמשכ חוקלה לצאו תרשב שחרתמה תא םיגדמ אבה םישרתה
ךתיב הנב תועצמאב יטנרטניא עדימ ףדב ירבע ללמ

תושימג
לש בחר ןווגמ רשפאמה חותפ ילכ אוה ךתיב הנב
הנב לש םינושה םילכה וראותי ךשמהב .תולועפ
יתריציה שומישהו בולישה .םתלעפה ןפואו ךתיב
.דחאו דחא לכב יולת הלא םילכב