ךתיב הנב ךרועל הסינכ
ידכב ,ףועמ תכרעמב תורחא תויצקילפאל המודב ,תישאר (1
רבד .הדובע תאשרה לעב תויהל שי ךתיב הנב ךרועב שמתשהל
הירפס הרידגמ שמתשמה תרדגהש איה ךתיב הנב תאשרהב דחוימ
תורשפא ןיא .שמתשמ ותוא י"ע ובתכנש םיפדה לכ םירמשנ הב רשא
שמתשמה םשו אמסיסה םע הסינכ י"ע אלא םירחא לש תוירפסב תעגל
הצובק וא דדוב שמתשמ שמשל לוכי ךתיב הנב ןובשח .םהלש
.לשמל טקיורפ ךרוצל םישנא לש
רעשב ךתיב הנב לש למסה לע ץחל ךתיב הנבל סנכהל ידכב ( 2
הנוש) החיש תבית לבקתת ךרועל ךתסינכ םע .ףועמ תכרעמ לש
:אמסיס תנזהל (ליגרהמ
."הסינכ" לע ץחל אמסיסה תנזה רחאל (3
לגרס :םיקלח השולשל קלוחמה ךסמ לבקתמ הסינכה רחאל (4
לגרסב ,(ךשמהב רבסה האר) הגוצת ןולחו הכירע ןולח ,םילכ
שדח ףד תריצי ,םיצבק להנמ :תויורשפא שולש תועיפומ םילכה
ץבוק תריצי וא םייק ךמסמ תחיתפ רחאל קר ,םייק ףד תחיתפו
.ךתיב הנב לש אלמה םילכה לגרס עיפוי שדח

ךתיב הנב לש קשממה הנבמ

ךתיב הנב םע הדובעל תויללכ תויחנה
.ךתיב הנבב תפטושה הדובעה לע ולקיש תויחנה רפסמ ןלהל
ןכלו שמתשת םהב םילכה לכב המוד ךילהת עצבתמ יללכ ןפואב
.דאמ רוזעל תולוכי תויללכ תויחנה
םיעטקממ םיבכרומש םיכמסמ
הרימש תעצבתמש םעפ לכ ,םיעטקמב םינבנ ךתיב הנב יכמסמ
.םיעטקמה ןיב ענ ךתיב הנב לש ןמסה .ךמסמל עדימה םע עטקמ ףסונ
ךתיב הנבב םיכמסמ תיינב לע יללכ םישרת

ךתיב הנבב תויללכ תויצקנופ
(םתלועפו םירותפכה טורפ)

ןולח תא ןכדעל דעוימ ךתיב הנב לש הניעטה רותפכ :הניעט
ןולח ךתיב הנבב ץבוק חתפנשכ .ךתיב הנב ךרוע לש הגוצתה
רותפכ לע הציחל רחאל קר אלא ,ןכדעתמ אל המידקמה הגוצתה
.הז
ןולח ('וכו טסקט תפסוה) יהשלכ הלועפ העצבתה םא :!בל םיש
.יטאמוטוא ןפואב ןכדועי הגוצתה

תמייק ךתיב הנבב תועצבתמש תולועפה לכב :המידקמ הגוצת
,רושיק ,טסקט) עטקמ םיפיסומשכ .המידקמ הגוצת לש היצפואה
ינפל הארי ףדה ךיא תוארל ןתינ םיכרועש ףדל ('וכו הנומת
הלועפה לש האצותה העיפומ הז רותפכ לע הציחלה םע .ותרימש
הגוצת" בותכ היהי הכירעה ןמסל תחתמו הגוצתה ןולחב העצבתהש
."המידקמ
הלועפה ,רומשל ילב רחא ילכל רובענ הז בלשב םא :!בל םיש
!קחמת

תופסותה וא םייונישה תא םיפיסומ הז רותפכ תועצמאב :הרימש
.הכירעבש ךמסמל
תופסות עצבל ידכ המידקמ הגוצת לע ץוחלל םיבייח אל :!בל םיש
רומשל ןתינ המידקמ הגוצתב ךרוצ שח ךניא םא ,םייונישו
.תורישי

םיכמסמ לש היינבה ,םדוק רבסוהש יפכ :הכירעה ןמס תאלעה
,תרמשנש הלועפ לכב .םיעטקמ תפסוה י"ע תעצבתמ ךתיב הנבב
,םינושה םיעטקמה ןיב עונל לוכי הכירעה ןמס .עטקמ השעמל רמשנ
םינוקיתו םייוניש עצבל וא םיטקייבוא ףיסוהל ןתינש ךכ
.ףדב םוקמ לכב טעמכ
הציפקב ןמסה הלעיש םיעטקמה תומכ תא עובקל ןתינ :הרעה
.ולאמשמ אצמנה רפסמה יוניש י"ע תחא

.הכירע ןמס תאלעה האר :הכירעה ןמס תדרוה

,ןומיס רותפכ אלא הציחל רותפכ ונניא הז רותפכ :לאמשל רושיי
רושייה תא םינמסמ ובו לוגיע שי ונימימש רותפכ ,רמולכ
דצ הזיאל רוחבל ןתינ טסקט וא הנומת םיפיסומשכ .יוצרה
.זכרמ וא לאמש ,ןימי :רשוימ היהי טקייבואה

לאמשל רושיי האר :ןימיל רושיי

לאמשל רושיי האר :זוכרימ

.ךרועב םימייק םיכמסמ חותפל ןתינ הז רותפכ י"ע :ךמסמ תחיתפ
הדובעה תליחת ינפל) ךתיב הנבל הסינכב םיכמסמ חותפל ןתינ
.ומצע ךרועה ךותב וא (ךרועה םע

.םישדח םיכמסמ תריציל דעוימ הז רותפכ :שדח ךמסמ תריצי
הדובעה תליחת ינפל) ךתיב הנבל הסינכב םיכמסמ רוציל ןתינ
ןיזהל שי ךמסמ םירצוי רשאכ .ומצע ךרועה ךותב וא (ךרועה םע
(ךשמהב טורפ האר) תרתוכו ץבוק םש

תלעופ הקיחמה .םיעטקמ קוחמל ןתינ ךתיב הנב ךרועב :הקיחמ
עטקמה קחמיי הקיחמה רותפכ לע הציחלב ,רמולכ ,הלעמ יפלכ
.הכירעה ןמס לעמ אצמנה

ןתינ אל (Frames) םיקלחל ךרועה ךסמ תקולח תובקעב :הגצה
תואצות תא תוארל ידכב .אלמ ןפואב םינובש ףדהמ םשרתהל
לע הציחלב .הז רותפכ לע ץוחלל ןתינ ,אלמ ךסמב הדובעה
ידכב ,םינוב ותוא ףדה םע שדח ןפדפד ןולח חתפיי הז רותפכ
ךתיב הנב לש ןולחל הנפמש רותפכה לע ץוחלל שי ךרועל רוזחל
תונולח לש םימושייה לגרסב (Migvan Effect’s Page Builder)
.חתפנש שדחה ןולחה תא רוגסל וא ,(ךסמה לש ןותחתה קלחה)
ידכ .שדח ןפדפד ךסמ תחתופ רותפכה לע הציחל לכ :!בל םיש
היפצה רחאל חתפנש ןפדפדה ןולח תא רוגסל יוצר ךכמ ענמהל
תרזעב םייוניש עוציב רחאל ןולחה תא ןנערל טושפ וא ,ךמסמב
.ףדה לש תשדוחמ הניעט