לוהינו החיתפ ,הריצי - םיצבק
ץבוק חותפל וא רוציל שי ךתיב הנב ךרועב שמתשהל ידכב
ךתיב הנבל הסינכב דימש ךכל הביסה תאז ,(ףד / ךמסמ =)
:םיצבק לש לוהינו החיתפ ,הריציל םילכ םיעיפומ
:םיאבה םירותפכה םע ומצע ךרועהמ םג םישיגנ הלא םילכ

:םיצבק תריצי
ףד תריצי" רותפכ לע ץחל (שדח ףד / ךמסמ) שדח ץבוק רוציל ידכב
םוקימ תריחבל הנשמ טירפת לבקתמ הדובעה ןולחב ."שדח" וא "שדח
.ףדה תרתוכו ץבוקה םש ,ישיאה תוירפסה ץעב ץבוקה
םינינועמ יכ ןמסל שארמ תרשפאמה הבית העיפומ ץבוק םשל תחתמ
ףילחהל ןמוס אלו הדימב .םייק אוהו הרקמב ,םש ותואב ץבוק ףילחהל
:הארתהה העיפומ ,הז םשב ץבוק םייק םלוא ,םייק ץבוק
הרזח רותפכ לע ץוחלל שי .הגוצתה ןולחב ץבוקה עיפומ ליבקמבו
וא (םיאתמה םוקמב ןמסל) ץבוקה תא קוחמל םיצור םאה טילחהלו
.ץבוקל שדח םש רוחבל
תרחאל תחא הירפסמ רובעל רשפא הז רותפכ תועצמאב :ל רבעמ
םדוק יכ ןייצל בושח .(שמתשמה לש ישיאה תוירפסה ץע ךותב)
רחאלו תחתפנה המישרה ךותמ היוצרה הירפסה תא רוחבל שי לכ
לא רבעמ לע ץוחלל ןכמ
לא תרבעש רחאל קרו ךא םושרל שי שדחה ץבוקה יטרפ תא !בושח
היוצרה הירפסה
םעו הלעפהה תכרעמב ץבוקה לש םשה אוה ץבוקה םש :ץבוק םש
חותפל םיצורשכ בושח הז םש HTM.:תמויסה ול תפסוותמ ותחיתפ
תורישי תשגל םיצור םהב םירקמבו ךתיב הנב ךרועב ץבוקה תא
תמויס ץבוקל תתל ךרוצ ןיא .ןפדפדה תועצמאב דחוימב ,ץבוקל
.יטמוטוא ןפואב התוא הפיסומ תכרעמהו רחאמ
!דואמ בושח
:םיצבק תומש אשונב תורעה רפסמ
הלעפהה תוכרעמ לכ אלש רוכז .תילגנאב תומש תתל דיפקהל שי *
.תירבעב תוכמות
ץבוק תריציב םייק ץבוק לע עירתמ אל ךתיב הנב !תוריהז *
הווש םש םע ץבוק תריצי רמולכ ,תכרעמב רבכ םייקש םש םע
שדח ץבוק תריצי ינפל .ןשיה ץבוקה תא קחמת ,םייק ץבוקל
.תישיאה הירפסב רבכ םייק אל שקובמה םשהש קודבל שי
ןונגנמ .יטאמוטוא סקדניא ןונגנמב תדיוצמ ףועמ תכרעמ *
.עדימה רגאמב םתוא גיצמו Home םשב םיצבקה לכ תא רתאמ הז
םירחא םיצבקש ידכב .תיטאמוטוא גצוי Home.htm םשב ץבוקה קר
-homeהמ םהילא הינפה תויהל תבייח םישיגנ ויהי ורצונש
-home.ל רושקה רחא ץבוקמ וא ומצע
תרתוכב תגצומה HTML דוקב תרתוכ איה ךמסמה תרתוכ :תרתוכ
תרתוכה .(תונולחב ןולח לכ לש ןוילעה לוחכה ספה) ךמסמה ןולח
הגיצמ ףועמ לש סקדניאה תכרעמ .ךמסמה ףוגל תכייש הניא
ץבוקל םא .וז תרתוכ תגצה תועצמאב Home -ה יצבק לכ תא
ץלמומ ללככ .עדימה רגאמב שיגנ היהי אל אוה תרתוכ ןיא Home
וא ךמסמה תריציב תאז תושעל רשפא .ףדל תרתוכ תתל דימת
שמתשהל ןתינ) ."תורדגה" רותפכ לע הציחל י"ע ךרועהמ תורישי
.(תרתוכה יונישל םג וז תורשפאב

:םיצבק תחיתפ
תושעל ידכב .ךתיב הנב י"ע םינשי םיצבק ךורעל רשפא ,רמאנ רבכש יפכ
תחיתפ" רותפכ לע ץחל ,םייק ץבוק חותפל ידכב .םייק ץבוק חותפל שי תאז
ץחל ,ךרועב הדובע ידכ ךות וא ךתיב הנבל הסינכה םע דיימ "םייק ףד
:ץבוק תחיתפ טירפת עיפומ הציחלה רחאל ."החיתפ" רותפכ לע
ץחל ןכמ רחאלו תחתפנה המישרה ךותמ יוצרה ץבוקה תא רחב
."ץבוק תחיתפ" רותפכה לע
!בושח
.ךתיב הנב לש הגוצתה ןולחב עיפוי אל אוה חתפנ ץבוקהש ירחא
רותפכ לע הציחל תועצמאב הגוצתה תא ןכדעל שי ךכ םשל
.םילכה לגרסבש הניעטה

:םיצבק לוהינ
להנל ןתינ ותועצמאבו םדקתמ םיצבק להנמב דיוצמ ךתיב הנב
הנשמ תוירפס להנל :תישיאה הירפסב תוירפסה תאו םיצבקה תא
חולשלו םיצבק קוחמל ,םיצבק לש םש תונשל ,(הריציו הקיחמ)
.ישיאה רתאל םיצבק
עדימ עיפומ םיצבקה לוהינ טירפתב םיעיפומה םילכל ףסונב
לבגומ ךתיב הנבב שמתשמ לכ :ךתיב הנבב ןובשחה לוצינ תודוא
תרבוחב האר חטש תאצקה יבגל טורפ) לצנל לוכי אוהש קסיד חטשב
לצונש חטשה תודוא עדימ עיפומ ילכה ירותפכ דיל .(לוהינה
.הכ דע
.םיצבק חולשל תורשפא ןיא , ספא אוה יונפה חטשה םא !בל םיש
תונפל וא םירתוימ םיצבק קוחמל :תויורשפא יתש שי הזכ הרקמב
.ךתושרל דמועש קסידה חטש תא לידגיש ידכב תכרעמה להנמל

:םיצבק תחילש
.םיצבק תחילשל ילכה אוה ךתיב הנבב רתויב םיבושחה םילכה דחא
תועצמאב םירצונה עדימה יפד ,ךתיב הנבל אובמב ראותש יפכ
םיטקייבוא בוליש י"ע םינבנו קחורמ תרשב םירצונ ךתיב הנב
:רשפאמ םיצבק תחילשל ילכה .ומצע ךתיב הנב לש םילכ תלעפהו
Html יללוחמ תועצמאב ורצונש עדימ יפד ונלש רתאב בוליש *
םירחא
(…דועו Word, Excel) הדרוהל םיליגר םיצבק לש בוליש *
,בשחמב רויצ) םירחא םילכ תועצמאב ורצונש תונומת בוליש *
('וכו הקירס ,טנרטניאהמ הדרוה ,תילטיגיד המלצמ
הכירעה ןולחב .םיצבק תחילש רותפכ לע ץחל ,םיצבקה תחילשל
:שקובמה ץבוקה תריחבל ןולח חתפי
רותפכ לע ץוחללו) ריבעהל םינינועמ הירפס הזיאל רוחבל שי תישאר
ןתינ ,(הבוח)ריבעהל םינינועמש םיצבקה רפסמ תאו (הירפס רבעמ
לע ץוחלל שי תורדגהה םויסב .תחא םעפב הרבעהל םיצבק 20 דע רוחבל
.רושיא רותפכ
:חתפנ אבה ןולחה
.הליחתב ורדגוהש םיצבקה רפסמ יפל ץבוק לכ רובע הרוש חתפת
Browse רותפכ לע הציחל תועצמאב ,תדרפנ הרושל סנכוי ץבוק לכ
עיגהל שי .ןוגראה לש תשר יננוכלו םיימוקמה םיננוכל השיג תחתפנ
:(Open) החיתפ לע ץוחללו שקובמה ץבוקה רמשנ הב הירפסל
:!בל םיש
הארתש ידכב All Files *.* -ב רוחבל שי Files of Type -ב
Html File:איה לדחמה תרירב ,הרחבנש היירפסה לש םיצבקה לכ
םיצבקה קר וגצוי files of type תא םינשמ אל םאש רמולכ)
.(htmlוא/ו htm תמויס םע
דיל הביתב ומשרי ביתנה ללוכ ץבוקה םש open לע הציחלה ירחא
.ךתיב הנב לש םיצבק תחילשל ספוטב Browse -ה רותפכ
!בל םיש
!םיצבקה תודש לכ תא אלמל הבוח ןיא
תחילש רותפכ לע ץוחלל שי םישקובמה םיצבקה לכ תרדגה םויסב
.םיצבק
:העדוהה תלבקתמ םייק ץבוקל ההז םש םע ץבוק חולשל ןויסנב
ןתינ ,םש ותואב םייקה ץבוק סורדי םיוסמ ץבוקש םינינועמו הדימב
.דרפנב ץבוק לכ רובע אוה ןומיסה .םייק ץבוק ףלחה הדשב ןמסל
!בושח
םיצבקה תירפסב ועיפוי הז ןונגנמ תועצמאב וחלשיש םיצבקה לכ
לע םהילא רשקל ןתינ דימת .תוירפסה-תתמ תחאב וא תישיאה
תונומת ."ימוקמ ץבוק" :םשב תחתפנה המישרב םתריחב ידי
הז קלחב ,תוישיא תונומת לש קלחב תונומתה טירפתב וגצוי
Jpg:טנרטניאב םילבוקמה םיפרג םיטמרופב תונומת וגצוי
.Gif -ו

:םיצבק תקיחמ
רתוי ןיאש םיצבק וא/ו םינשי םיצבק קוחמל ןתינ ךתיב הנבב
תחתפנ המישר :םיקלח ינשמ בכרומ הקיחמה ילכ .םהב ךרוצ
ידכב ."ץבוק תקיחמ" םשב רותפכו ךלש םיצבקה לכ תא תללוכה
עיפוי ומשש ידכ תחתפנה המישרהמ ותוא רוחבל שי ץבוק קוחמל
.הקיחמה רותפכ לע ץוחלל שי ןכמ רחאל ,הקיחמה רותפכ דיל
!דואמ בושח
גוהנל ךירצ ןכל ,וקחמנש םיצבק רזחשל תורשפא ןיא יכ ןייצל
.םיצבק םיקחומשכ תוריהז הנשמב

:םיצבקל םש יוניש
.םיצבקל תומש תונשל רשפאמ םיצבקה להנמ
שדח םש םושרל ,םיצבקה תמישרב שקובמה ץבוקה תא רוחבל שי תישאר
םא ןמסל שי ןאכ םג ,שדח ץבוקב ומכ .םש יוניש לע ץוחללו
.םייק רבכש ץבוק לש םשל תונשל םינינועמ
ומש הנוש ןכמ רחאלו םיוסמ ץבוק לא רושיק רצונ םא יכ ןייצל בושח
וא רושיקה תא ןקתל יאדכ .דובעי אל רושיקה ,רשוקמה ץבוקה לש
.שדחמ ותוא רוציל

:השדח הירפס תריצי
רשפאמ םיצבקה להנמ ,רתאה לש חונ לוהינו הטילש רשפאל ידכב
תירפסל תחתמ ,תושדח (Directories) תוירפס-תת רוציל ךל
.ךלש תונושה הנשמה תוירפס ןיב רובעל וא ,שמתשמה
ןכמ רחאלו .דבלב תילגנאב המש תא דילקהל שי ,השדח הירפס תריצי םשל
העדוה עיפות ,היירפסה תריצי םויסב .הירפס תריצי רותפכ לע ץוחלל
תרחא הירפס לכל וא השדחה הירפסל רבעמ .היירפסה תחיתפ תא תרשאמה
הציחלו הריחבה ןולחב היירפסה םש תריחב י"ע תעצבתמ הז שמתשמל תרדגומה
.:ל רבעמ רותפכ לע