םיכמסמ לש תויללכ תורדגה
:האבה העדוהה העיפומ תורדגה רותפכ לע הציחלב
טרופמכ תולועפ תעצבמ ל"נה םירותפכהמ דחא לכ לע הציחל
.ךשמהב

ףדה תרתוכ
תרתוכה יונישל וא ,ףדה תריצי בלשב תרתוכ הרדגוה אלו הדימב
תבית עיפות הציחלה רחאל .ףד תרתוכ רותפכ לע ץוחלל שי
:החיש
,ףד תרתוכ רותפכ לע ץוחללו ,תרתוכה תרוש תא שיקהל שי
הגוצתב קר תוארל ןתינ תרתוכה תא .הרדגהה תרימשו רושיאל
.(הגצה רותפכ לע הציחל י"ע) טנרטניא ףד לש

ףדל עקר עבצ
,עקרה עבצ תריחבל .ףדל עקר עבצ תריחב תרשפאמ ףועמ תכרעמ
עבצה תא תידיימ לבקי ךמסמב עקרה .שקובמה עבצה לע ץחל
.רחבנה

םיבכרומ םיעקר
ךותמ (דדוב עבצ קר אלו) רתוי םיבכרומ םיעקר רידגהל ןתינ
עיפות ,םיבכרומ םיעקר רותפכ לע הציחלב .תורדגומ תויורשפא
םע וילע ץחל שקובמה עקרה תריחבל ,םינוש םיעקר לש הגוצת
.ןמסה
!בל םיש
עקר יוניש לכ .עקר תונשל ףדה תיינב לש בלש לכב ןתינ
.תומדוקה עקרה תורדגה תא לטבי ףדל עקר עבצ וא בכרומ
ךכ ,עקרה עבצל בתכה עבצ תא םיאתהל רוכזל בושח ןכ ומכ
.ןבל עקר תריחב י"ע עצבתמ עקר לוטיב .וכותב עלבי אל אוהש

טסקטו םירושיק יעבצ
רוחבל גוהנ .טסקטה ךותב םישענה םירושיקל עבצ תריחב רשפאמ
,דחוימ עבצ רחבי אלו הדימב .םינושה םירושיקל םינוש םיעבצ
:טנרטניאב תלבוקמה איהש הלש לדחמה תרירב יפל תכרעמה לעפת
רושיקל םודא ,רקוב רבכש רושיקל לוגס ,ליגר רושיקל לוחכ
.ליעפ

טסקט תכירעו הפסוה
טסקט
טסקט דילקהל ןתינ וב ןולח חתפי ,טסקטה רותפכ לע הציחלב
,לדוג) ללמה תורדגה ועבקי הז ןולחב .הגוצתה ןולחל רובעיש
.(םייק) רחא ץבוקל רושיק עוציב רשפאתיו ('וכו םוקימ ,עבצ
!בל םיש
.הכירעה ןולחב אלו הגוצתה ןולחב קר ועיפוי תורדגהה לכ
וא הרימש ,ולש בוציעה תעיבק ,עטקמ תביתכ :הדובעה תטיש
תעצבתמ וז הלועפ .(הגוצתה ןולחל ותרבעה) המידקמ הגוצת
:םיבלש רפסמב
הביתכה ןולח ךותב השעת טסקטה תדלקה (1
SHIFT -ו CTRL םישקמ לע ץחל ,ןימיל הדומצ ,תירבעב הביתכל
הביתכה ןולח ןוויכ תא תכפוה וז הציחל .תינמז וב םיינמי
.תירבעל הדלקהה תפש תא הריבעמו ,(לאמש דצל רבוע לגרסה)
השולשל טסקטה רושיי תא רידגהל ןתינ - טסקטה רושיי (2
תישענ הדמצהה .לאמשל דומצ וא זכרוממ ,ןימיל דומצ - םיבצמ
גוס תא הארמה רותפכל ןימימ אצמנה לוגיעה לע הציחל י"ע
:רושייה
תורוצתה ,עטקמה לכל בתכ תרוצת רידגהל ןתינ - בתכה תרוצת (3
יתחת וק םע וא ינוסכלא בתכ ,שגדומ בתכ ןה תוירשפאה
ןימימ םיאצמנה םיעובירה לע הציחל י"ע תעצבתמ הרוצתה תריחב
.עטקמל תורוצת לש בוליש עובקל ןתינ .הרוצתה רותפכל
תורצק תורושב הביתכ רשפאמ הרושה בחור - הרושה בחור (4
בותכל ףידענ םיריש ,אמגודל) ךרוצל םאתהב רתוי תוכורא וא
םיוותה רפסמ תרדגה י"ע תישענ בחורה תעיבק .(תורצק תורושב
.(םיוות 60 אוה ילמרונ בחור) .שקובמה
!בושח
לש תויעבמ עבונ הרוש בחור לע הטלחהב ףסונ בושח לוקיש
תילאוזיוה הטישב תדבוע תכרעמהש ןוויכמ .תירבעב תורוש תריבש
,הרושה ףוסב יעבט ןפואב תישענ אל תיטמוטואה תורושה תריבש
תיטמוטוא תורוש תריבש תורשפא המסחנ תאז בקע .התליחתב הלא
.הרושה בחור תריחב ידי-לע תישענ תורושה תריבשו ךתיב הנבב
םיאתמה םיוותה רפסמ והמ קודבל שי םילודג םיטנופב שומיש תעב
.הרימש עוציב ינפל ,הרוש בחורל
רשאכ 1-10, ןיב רפסמכ עבקנ תואה לדוג - בתכה לדוג (5
.לודגה 10 -ו רתויב ןטקה אוה 1
תריחב י"ע תישענ לדוגה תריחב .ילמרונה בתכה לדוג אוה 3
.טנופ לדוג רותפכב רפסמ
לודגה טנופב םויכ םיריכמ םניא םינפדפדה תיברמ:!בל םיש
10. -מ
םיירשפא םיעבצ תרוש ךותמ רחבנ בתכה עבצ - בתכה עבצ (6
.הביתכה ךסמ תיתחתב תאצמנה
ךותבש לוגיעה לע ןמסה םע הציחל י"ע תישענ עבצה תריחב
לדחמה תרירב ,עבצ ףא רחבנ אלו הדימב .שקובמה עבצה עוביר
.רחבנש עקרל בתכה עבצ תא םיאתהל רוכזל שי .רוחש איה
- המידקמ הגוצת (7
םלוא .ותרימש ינפל ,ףדה לש המידקמ הגוצת רשפאמ הז רותפכ
הגיצמ קר אלא םינותנה תא תרמוש אל וילע הציחלהש רוכזל שי
תעב .הרימשה רותפכ לע ץוחלל שי וב שומישה רחאלו ,םתוא
הרוש ,הגוצתה ןולח תיתחתב עיפות ,המידקמ הגוצתב שומיש
.המידקמ הגוצת בצמב םיאצמנש ךכ לע העירתמה
- ךמסמה ךותב ובולישו בותכה תרימש (8
רבעומ הכירעה ןולחב אצמנש המ לכ ,הרימש רותפכ לע הציחלב
.ונרציש ךמסמב רמשנו הגוצתה ןולחל
!בל םיש
תישאר ןתינ ,הרימש עצבל הכרדהה יפדב בותכ וב םוקמ לכב
.הרימש ןכמ רחאלו המידקמ הגוצת עצבל
רכזות אל המידקמה הגוצתה תלועפ ,םירבסהה תויחונ םשל
.ךשמהב

בותכ טסקט תכירע
לכ רמשנ ,טסקט לש הרימש םיעצבמש םעפ לכב יכ רוכזל שי
.םלש עטקמ לש איה הכירע וא הקיחמ .דחא טקייבואכ עטקמ
הגוצתה ןולחבש הכירעה ןמס תא איבהל שי טסקט ךורעל ידכב
תזזה ירותפכ תרזעב) .ךורעל םיצור ותוא עטקמה תחתמ לא
.(םילכה לגרסבש ןמסה
הכירעה רותפכ לע ץוחלל שי שקובמה טסקטל העגה רחאל
.לאמשל דומצ הלעי טסקטה .הכירעה ןולחל ללמה תא תולעהל ךכו
םיינמי -SHIFT ו CTRL םישקמ לע ץוחלל שי ותוא ךורעל ידכב
.טסקטה תדלקה רוזאב הציחל רחאל ,תינמז וב
!בל םיש
.ול רדגוהש בוציעה לטבתמ ,הכירעה ןולחל עטקמה תרזחהב
.וב םיניינועמו הדימב ,שדחמ הז בוציע רידגהל שי
.הפלחה רותפכ לע ץוחלל שי םייונישה עוציב םויסב
.ןקותמה הזל שארמ דלקוהש טסקטה ןיב ףילחי הז רותפכ
ץוחללו שקובמה עטקמל תחתמ ןמסה תא איבהל שי ,עטקמ תקיחמל
.הקיחמה רותפכ לע
ותדלקה י"ע אלא) קחמנש עטקמ ריזחהל ךרד ןיאש רוכזל שי
(…שדחמ
,הפלחה לע םוקמב הרימש רותפכ לע תצחלו הדימב !בל םיש
.ןקותמ תחא םעפו ןשיה בצמב תחא םעפ ,םיימעפ עטקמה עיפוי
תרזעב ותוא קוחמלו ןשיה עטקמל ןמסה תא תולעהל שי הז בצמב
.הקיחמה רותפכ

הקיר הרוש
רותפכ לע ץוחלל שי ,הקיר חוור תרוש ריאשהל םיצורו הדימב
.הרוש דרי ןמסה ,חוור

ףדל תונומת תפסוה
רותפכ לע ץוחלל שי הנכותה לש תונומתה רגאממ הנומת תריחבל
.שקובמה אשונה תריחבל טירפת עיפוי הציחלה רחאל .הנומת
.רויצ וכותמו אשונ רוחבל שי הז טירפת ךותמ
זכרוממ ,ןימיל דומצ) המוקימ תא רוחבל שי הנומתה תריחב רחאל
.תרגסמ הל היהת םאהו (לאמשל דומצ וא
.רושיק אלל הנומתל תרגסמ רידגהל תורשפא ןיא !בל םיש
רידגהל רשפא ןכ ומכ .ללמל ומכ ,הנומתל רושיק רידגהל ןתינ
םישל שי .ךסמה בחורמ זוחאב וא םילסקיפב הנומתה לדוג תא
.הנומתה תגוצת תוכיאב עוגפל יושע הנומת לדוג יונישש ךכל בל
ריבעהל ידכב הרימש רותפכ לע ץוחלל שי תורדגהה תעיבק םויסב
.הגוצתה ןולחל הנומתה תא
תוישיאה תונומתה רגאמל תונומת תפסוה
.םיצבקה להנמ ךותמ ץבוק תחילש י"ע ,רגאמל הנומת ףיסוהל ןתינ
."תוישיא תונומת" לש הירוגטקה ךותל תורישי סנכת הנומתה

הדרפה יווק
יוקב שמתשהל םיגהונ ,םינושה ויקלח ןיב דירפהלו ףדה תא בצעל ידכ
.טושפ וק וא יפרג וק ,םיווק יגוס ינש םימייק תכרעמב .הדרפה
הריחב תורשפאו ,םיבצועמ םיווק תגוצת עיפות הדרפה רותפכ לע הציחלב
.טושפ וק לש
.ויתחתמ אצמנה הרימש רותפכ לע ץוחלל שי ,יפרג וק תריחבל
,ולש הדמצהה ןוויכ תא רידגהל שי ,טושפ הדרפה וק תריחבל
ץוחלל זאו (ףדה בחורל סחיב םיזוחאב) ובחורו וקה יבוע
.הרימש רותפכ לע

תואלבט תכירע
תריציב טושפ אל רבד ןה ךא .רתאב עדימ ןוגראב ינויח רבד ןה תואלבט
.הלבטה רותפכ לע ץוחלל שי הלבט רידגהל ידכב .הליגרה ךרדב םיפד
:אבה ןולחה תא הכירעה ןולחב חתפת וז הציחל
וז הלבטל .excel -מ וא word -מ הלבט קיבדהל ןתינ הז ןולח ךותל
תואלבטה ללוחמב תוליגרה תורדגהל רבעמ) דחוימ בוציע רידגהל ןתינ
.(ךתיב הנב לש
:תויללכ תורדגה .1
.ףדל סחיב םיזוחאב - הלבטה בחור .א
.(עצמא וא ןמי ,לאמש) ףדל סחיב - הלבטה רושיי .ב
קדה 1) המאתהב יבועב וק 1-10 ,ראתמ יווק אלל 0 - הלבטה לובג .ג
(רתויב
.הלבטה וקמ בתכה תליחת קחרמ - דופיר .ד
.םיאתה ןיב קחרמ - חוויר .ה
.תודומעה רדס תא ךפוה - תודומע ךופיה .ו
הדימב .הלבטה ראשמ דרפנב תרתוכה תרושל רדגומ - םיאת בוציע .2
תאו תרתוכה תרוש תא ההז הרוצב רידגהל שי ,תרתוכ תרוש ןיאו
.הליגרה הרושה
.שגדומ וא יוטנ ,יתחת וק ןמסל ןתינ - בוציע .א
(1-10) ךתיב הנבב ומכ - לדוג .ב
לע הציחלב .בתכל עבצו תורושל עקר עבצ רוחבל ןתינ - םיעבצ .ג
:שדח ןולח חתפנ םיעבצה רותפכ
םינינועמו הדימב) .שקובמה עבצה לע םיצחולו עקר וא טסקט םינמסמ
תיתחתב .(טסקטה רובע תחא םעפו עקרה רובע תחא םעפ םיעצבמ םהינשב
םג ןתינ הז ןולחב :הרעה .םיעבצה תמגוד םע עוביר עיפומ ןולחה
.בתכה בוציעו לדוג רידגהל
הציחלב ןולחה תא רוגסלו update רותפכ לע ץוחלל שי בוציעה םויסב
.ןולחה שארבש x-ה לע
.(עצמא ,לאמש ,ןמי) הלבטה ךותב את לכ רובע - טסקט רושיי .ד
שי ,תירבעב םידבוע ונאו תויה .אתב הרוש לכ בחור - הריבש .ה
.הפי היהי ךותיחהש ידכב הרוש לכל םיוותב ילמיסקמ בחור רידגהל
.ןוטקל ךירצ הז לדוג ,הלבטב תודומע רתוי שיש לככ
רבעמ לע הציחל ,ומצע ףדה ךותב הלבט תריצי רשפאמ תואלבטה ללוחמ
הלבטה לדוג תא רידגהל םוקמ הכירעה ןולחב חתפת תואלבט ללוחמל
.(תודומעו תורוש 'סמ)
חתפית .הלבט תריצי לע ץוחלל שי ,הלבטה לדוג תרדגה רחאל
.ללמ הילא סינכהל ןתינ רשא הלבט
.הלבטה תרדגהל תויצפוא תועיפומ ,הלבטה תיתחתב
ולוכ ףדל סחיב) הלבטה רושיי תורדגהו המידקמ הגוצת ,הרימש
םיקלחב ןהיבגל רבסה אוצמל ןתינו תורכומ (דחיב הלבטה ךותבו
:תונשל ןתינש תואלבטל תודחוימ תורדגה .םימדוק
.ףדה לדוגמ םיזוחאב - הלבט בחור
יבוע תא רידגמ רחא לדוג לכ ,תשר יווק אלל 0 - הלבט לובג
.םילסקיפב הלבטה תרגסמ
.ליעפ אל עגרכ - אתה בחור
!בל םיש
הציפקב םינותנה תדלקה ןמזב רמולכ ,תילגנא איה הלבטה *
.הנימי איה ןמסה לש העונתה TAB -ה םע
םוקימל םגו ףדב הלבטה םוקימל םג סחייתמ הלבטה רושיי *
.תינמז וב םיאתה ךותב טסקטה

HTML
רותפכ לע הציחל י"ע HTML -ב תורישי תנכתל ןתינ ,ךתיב הנב תכרעמב
:HTML ךרוע ןולחל ונתוא הריבעמ וז היצפוא
!בושח
!וז היצפואל סנכת לא HTML תנכתל עדוי ךניא םא
!!!ןוקית תורשפא אלל תכרעמה תא סורהל לוכי התא

םירושיק
HTML יפדבו ללכב טנרטניאה תשרב הדובע לש תונורתיה דחא
(םיוסמ טפשמ וא) תמיוסמ הלימ רושיק לש תורשפא איה טרפב
לוכי רושיקה .עדימה לוהינב רוזעל הב הז רושיק .רחא ףדל
,םיאתמ ףדל הציפקמ טירפתב הרוש לכ רשאכ - טושפ טירפתב שמשל
ןינועמ אל ךא ,םיוסמ אשונ לע ביחרהל הצור ךנה רשאכ וא
הלימה תא רוחבל שי הז הרקמב ,ךלש ךמסמב רתוימ עדימ סימעהל
רבעמה .ךשמה ךמסמל התוא רשקלו (םיוסמה טפשמה וא) תמיוסמה
הלימ .תשקובמה הלימה לע הציחל י"ע היהי רשוקמה ךמסמל
טסקטהמ רחא עבצב ועבצי רושיק תולימכ ורדגוהש טפשמ וא
.יתחת וק םע ועיפויו (ורדגוהש םיעבצל םאתהב)
אל ךא ,רצק טפשמ וא הדדוב הלימ י"ע השענ רושיקהש לבוקמ
.המלש הקספ
רמולכ ,ימוקמ ץבוקל דחאה ,םיגוס ינשמ םימייק םירושיק
םוקמ לכב אצמנה ץבוקל ינשהו ,שמתשמה תציחמב רומשה ץבוקל
.(טנרטניא רתאב וא רחא תרש :אמגודל) רחא
:םירושיק רידגהל תורוצ יתש תומייק ףועמ תכרעמב
:טסקטה תביתכ ןולח ךותמ רושיק (1
.יוצרה רושיקה תא רידגהל שי ,שקובמה טסקטה תדלקה םויסב
תריחב ץח לע ץוחלל שי ,ימוקמ ץבוקל רשקל םיצורו הדימב
םיצבק וא תונומת לא םג רשקל ןתינ .ץבוקה תא רוחבלו ץבוקה
רושיקה לע הציחל ,הנומתל רושיק לש הרקמב HTML. יצבק ןניאש
ןפדפדה ,רחא גוסמ ץבוק לא רושיק לש הרקמב .הנומתה תא גיצת
המגודל .בשחמב םיאתמה םושייה תרזעב ץבוקה תא חותפל הסני
רושיקה לע הציחל תעב יזא Word גוסמ ץבוקל רושיק תרצי םא
רשאכ .ךמסמה תא גיצהלו Word תא חותפל ןפדפדה הסני ,רצונש
תא תבותכה ןולחב בותכל שי ,תינוציח תבותכל רשקל ךנוצרב
.(/http:/ ללוכ) רשקל ןינועמ התא וילא רתאה לש האלמה תבותכה
:םירושיק רותפכ ךותמ רושיק (2
ןולחב רבכ אצמנה טסקטל רושיק תפסוה רשפאמ רותפכב שומישה
ךכו ,רושיקל עטקממ קלח ךופהל תרשפאמ וז הלועפ .הכירעה
תרדגהב ךרוצ אלל ,םילימ תצובק וא תדדוב הלימ תריחב תרשפאמ
.עטקמכ הלימה
.רושיקה תרדגהל ןולח חתפנ רותפכה לע הציחלב
.רושיקל ךופהל ךנוצרב ותוא טסקטה תא ןאכ םושר - בוציעל טסקט
.ךמסמב םושר אוהש יפכ קוידב םושר היהי טסקטהש דיפקהל שי
םעפמ רתוי עיפומ רחבנה טסקטהו הדימב - טסקטה עפומ תריחב
שולש תומייק .רושיקכ שמשי אוה יתמ רוחבל ןתינ ,ףדב תחא
:הרדגה תויורשפא
.עיפומ טסקטהש םעפ לכב - םיעפומה לכ *
טסקט עיפומ םהב םירקמב קר ךרעי רושיקה - ינפל טסקט *
.שקובמה טסקטה ינפל םיוסמ
טסקט עיפומ םהב םירקמב קר ךרעי רושיקה - ירחא טסקט *
.שקובמה טסקטה ינפל םיוסמ
יפכ תינוציח תבותכ וא ימוקמ ץבוק - רושיקה גוס תריחב
.ליעל רבסוהש
הנוש עפומ רידגהל תורשפא תמייק - רושיקה עפומ תרוצ תרדגה
,הבע) בתכה תרוצ תריחב י"ע תישענ וז הלועפ .רושיק לכל
.רושיקה לש עבצה תריחבו בתכה לדוג ,(בלושמ וא ינוסכלא
לידבהל ,ומצע ינפב רושיק לכ רובע תורדגומ ולא תורדגה
.תורדגהה ךותמ םירושיקל םיעבצה תריחבמ
תא ריבעהל ידכב ,הרימש רותפכ לע ץוחלל שי הרדגהה םויסב
.הגוצתה ןולחל רושיקה תורדגה

ינורטקלא ראוד
אוה רושיקה הז הרקמב .רושיק לש גוס אוה ינורטקלא ראוד
איה וז היצפוא תרטמ .שמתשמה לש ינורטקלאה ראודה תבותכל
רצוי לא חולשל םתס וא וילע ביגהל רתאל םיסנכנל רשפאל
דציכ רידגהלו ראודה רותפכ לע ץוחלל שי ךכ םשל .ראוד רתאה
.רושיקה הארי
תבותכה תא םושרל שי הכירעה ןולח ךותב תחתפנש הלבטה ךותב
.רושיקה לא דימצהל םינינועמש הנומתה תא רוחבלו תשקובמה
לש הנבמב המצע תבותכה עיפות ,הנומת אלל םירחובו הדימב
.(ותרוצו ,בתכה לדוג תא רידגהל ןתינ הז בצמל) רושיק
הרימש לע הציחל .ףדב רושיקה םוקימ תא רידגהל שי הרקמ לכב
.הגוצתה ןולחל רושיקה תא ריבעת

הרזע
.הלצהה לגלג רותפכ עיפומ ךתיב הנב תכרעמב םוקמ לכב
ףועמ רתא ךותמ שמתשמל ךירדמ תחתופ הז רותפכ לע הציחל
וניב רובעל ןתינש ךכ ,ףסונ ןולחכ חתפנ ךירדמה .טנרטניאב
TAB -ו CTRL ישקמ לע הציחל תרזעב םידבוע וילע ףדה ןיבל
.תינמז וב