ירפס תיב תועדומ חול

יללכ
רתאב תועדומ "תולתל" רשפאמה שומישל לק ילכ אוה תועדומה חול
העדומ רוציל ןתינ תורופס תוקד ךות .תוליעיבו תוריהמב ירפס תיבה
תשר ךרד םלועב םוקמ לכמ השיגנ העדומה תידיימו יטנרטניאה חולב
.טנרטניאה

!בושח
.רתויב טושפ ןפואב יונב ןכלו תורצק תועדוהל דעוימ תועדומה חול
ןפוג לדוגו עבצ ,הכירע ןוגכ בוציעל תומדקתמ תויצקנופ ללוכ אל
.דועו

:חולב שומישל האשרה תומר 4 תומייק חולב
תועדומ קחומו ךרוע
(המסיס בייחמ)
תועדומ ףיסומ
(המסיס בייחמ)
תועדומ האור המר
אל אל אל 1
אל אל ןכ 2
דבלב ומצע לש - ןכ ןכ ןכ 3
םלוכ לש - ןכ ןכ ןכ חולה להנמ
כ"דב ,ומצע ינפב (הירוגטק=) חול לכ רובע האשרה תנתינ שמתשמ לכל
2 המרב היהת PUBLIC תאשרה

חולב האירק
רובעל ידכב .דרפנ חול הווהמ הירוגטק לכ ,תוירוגטקל קלוחמ חולה
.היוצרה הירוגטקה לע רבכעה תרזעב ץחל היינשל תחא הירוגטקמ

העדומ תפסוה
תויצקילפאל השיג תמייק ףועמ לש רעשב - תועדומה חולל הסינכ .1
.תועדומה חול לש רויצה לע ץחל .תויזכרמה
ןתינ ותא :ףועמ לש טירפתה אוהש ןוילע טירפת םילבקמ חולל הסינכב
חולה תוירוגטק תוגצומ ףסונב .ףועמ לש םינושה םיקלחל רובעל
.אמסיסו שמתשמ םש תסנכהל תורשפא ןתיתחתבו ןימי דצבש טירפתב

:םירותפכ ינש םיעיפומ תועדומה לעמ - תועדומ תפסוהב הריחב .2
.העדומ תפסוה רותפכ לע ץוחלל שי

תרחאש ןוויכמ אמסיס תשרדנ העדומ ףיסוהל ידכב - אמסיס תנזה .3
.תועדומ ףיסוהל לוכי היה רתאל ןמדזמש ימ לכ
.הסינכ רותפכ לע ץוחללו המסיסו םש דילקהל שי

!בושח
.תועדומ ףיסוהל לכות אל ,המיאתמ האשרה וא אמסיס ךדיב ןיא םא
ךל ןתיי וא ןובשח ךל חתפיש ידכב תכרעמה להנמל תונפל ךילעו
.תומיאתמ תואשרה
יולימל ספוט עיפוי הניקת אמסיס תנזה רחאל - העדומה תביתכ .4
.העדומה יטרפ
ןכות תא ,(רתוי לודג בתכב העדומב עיפות) העדומה תרתוכ תא דלקה
ול םושר תשרב והשלכ רתאל רושיק רוציל ךנוצרבו הדימבו העדוהה
.רושיקה לש תקיודמה תבותכה תאו המיאתמה הרושב תרתוכ

!תרוכזת
תירבעל תילגנא ןיב ןמסה ןוויכ תא ךפוה alt+shift םישקמה בוליש
.ךפהלו
רשוימ ירבעל ןמסה תא ךפוה םיינמי ctrl+shift םישקמה בוליש
.ןימיל
רשוימ ילגנאל ןמסה תא ךפוה םיילאמש ctrl+shift םישקמה בוליש
.לאמשל

.שקובמה עבצה עוביר ךותב לוגיעה ןומיס י"ע בתכלו עקרל עבצ רחב
(תובוגת תחילשל) ולש ינורטקלאה ראודהו העדוהה בתוכ םש !בל םיש
לכ תעיבק רחאל .שמתשמה םש ינותנ ךותמ העדומל תיטמוטוא םיסנכומ
.ךשמה רותפכ לע ץחל ל"נה

:העדומל הנומת תפסוה
ףסותת הנומתה ,הילע ץחל טושפ ,הנומת ףיסוהל ךנוצרבו הדימב
לע ץחל ,הנומתב ןינועמ ךניאו הדימב .האבה הלועפל רובעת תכרעמהו
.הנומת אלל רותפכ לע וא ךשמה רותפכ
.הלוטיב לע טילחהל וא העדומה תא רשאל אוה רתונש לכ ,והז
תא תונשלו הרוחא רתוי וא דחא בלש רוזחל ןתינ בלש לכב :הרעה
.עגר ותואל דע ורדגוהש תורדגהה
הניעטל רותפכ תועצמאב ףדה תא שדחמ ןועטל שי תיארנ אל העדומה םא
:ןפדפדה לש (Refresh וא Reload) שדחמ
Netscape -ב שדחמ הניעט רותפכExplorer -ב שדחמ הניעט רותפכ

העדומ תכירעו תקיחמ
תסנכה תבית תא בוש הלעי העדומ תכירע / תקיחמ רותפכ לע הציחל .1
להנמו ,3 האשרה תומרב תירשפא תועדומ לש הקיחמו הכירע .המסיסה
תא ךורעלו קוחמל קר דחא לכ לוכי 3 האשרה תמרב רשאכ .תכרעמ
לכ תא קוחמלו ךורעל לוכי תכרעמה להנמ וליאו בתכ אוהש תועדוהה
.תועדוהה

ינש םע תונשל יל רתומש תועדוהה לכ ועיפוי המסיסה תסנכה רחאל .2
.לוטיבו הכירע :העדוה לכ דיל םירותפכ

רשאכ העדומה תביתכ יספוטל יתוא ריזחי הכירע רותפכ לע הציחל .3
.העדוהה תא ןכדעלו ןקתל רשפאתיו ,היהש המב םיאלמ םינכתה לכ

.תפסונ הארתה אלל העדומה תא קחמת ,הקיחמ רותפכ לע הציחל .4