.תשרב תמא ןמזב הדיעו תוחיש םויקל תכרעמ הניה טא'צה תכרעמ
.תילגנאבו תירבעב תועדוה בותכלו בצעל תרשפאמ תכרעמה
:תכרעמה תונוכת
.לאמשל ןימימ תירבעב הביתכ -
תוישיא תועדוה תחילש -
תונומת בוליש -
העדוה לכל טסקט עבצו עקר יעבצ תעיבק -
םירתאל םירושיק בוליש -
HTML ץבוקכ ןוידה רומשל תורשפא -
םיינמזו םיעובק םירדח -
לבגומ אל םירדח רפסמ -
םירדח ןיב ריהמ רבעמ -
.םישמתשמה לכל תכרעמ תועדוה תחילש -
םויקל ןמז תעיבק ,םירדח תקיחמו הריצי :לוהינ קשממ -
תועדוהב HTML בוליש לש העינמ וא רושפיא ,םיינמז םירדח

:טקפא טא'צ תכרעמל הסינכ
."הסינכ" רותפכ לע ץוחלל שי ,המסיסהו שמתשמה םש תדלקה רחאל

רידגהלו שקובמה החישה רדח תא רוחבל שי ,תכרעמל הסינכב
וגצויש תונורחאה תועדוהה רפסמ תאו שדחמ ףדה תניעטל ןמז קרפ
.החישה ךסמב
הביתב החישה רדח םש תא דילקהל שי - ינמז החיש רדח תריציל
.ינמז רדח תריצי רותפכ לע שיקהלו המיאתמה
הסינכ רותפכ לע הציחלו רדחה תריחב י"ע תישענ החישל הסינכה
.החישל
.(ךשמהב טרופמ רבסה) תוחישה ךותב שופיח עצבל םג ןתינ הז ךסממ

תא ליכמ ןוילעה ןולחה ,תונולח ינשל קלוחמ החישה רוזא
.השדחה העדוהה תבתכנ ןותחתה ןולחבו ,תונושה תועדוהה

- העדוהה תביתכ
.העדוהה תביתכ ןולחב תבתכנ העדוהה
םאתהב) טסקטה וא עקרה דיל לוגיעה לע ץוחלל שי םיעבצ תריחבל
טסקטה יעבצ תא רוחבל שי .שקובמה עבצה לע ץוחללו (ןוצרל
עבצ הנתשי עקר עבצ תריחב תעב .העדוהה תביתכ ינפל עקרהו
הנתשי טסקטה עבצ תריחבבו ,שקובמה עבצל ולוכ ןולחה עקר
םאה שארמ תוארל ןתינ הז ןפואב .שקובמה עבצל טסקטה עבצ
.םימיאתמ םיעבצה
תמישר ךותמ תשקובמה הנומתה תא רוחבל שי - תונומת תפסוה
הגוצת תוארלו הנומת תגצה רותפכ לע ץוחלל ןתינ .תונומתה
.ךסמה יבג לע ןטק ןולחב עיפות הנומתה .הנומתה לש המידקמ
.הנומתה ןולח תא רוגסל שי הנומתב ןויע רחאל
םינמיס ליכמה ןפדפדה לש ןולח חתפנ רותפכה לע הציחלב - םינמיס תפסוה
ןמיסה תרדגה .הריגס רותפכ לעו שקובמה ןמיסה לע ץוחלל שי .תכרעמה לש
.העדוהה תביתכ ןולח ךותב העיפומ
.ןונער/החילש רותפכ לע ץוחלל שי ,העדוהה תביתכ םויסב

תריחב י"ע םיוסמ שמתשמל קר חלשת העדוההש טילחהל ןתינ
העיפומש החישב םיליעפה םישמתשמה תמישרב שקובמה שמתשמה
.הביתכה ןולחל תחתמ

החיש רדחמ רובעל ןתינ החיש ידכ ךות - החיש ירדח ןיב רבעמ
החישה ירדח תמישרב ,רחא החיש רדחב הריחב י"ע ינשל דחא
.רבעמ רותפכ לע הציחלו

.האיצי רותפכ לע ץוחלל שי ,החישה םויסב

םיאצמנה םישמתשמל העדוה תחלוש תכרעמה הנממ האיציבו החישל הסינכב
האיצומ אל רחא רדחל רבעמ .ותביזע וא שדח שמתשמ תסינכ לע החישה רדחב
,תוקד 10 ךשמב רדחל םירזוח אלו הדימב .אצי אוה ונממ רדחהמ שמתשמה תא
.החישהמ שמתשמה תא האיצומ תכרעמה

תוחישה תכרעמב שופיח
:אבה ןולחה תא תחתופ שופיחה רותפכ לע הציחל
.תינמז וב ןויכראבו תוחישה ירדח לכב שפחל תעדוי תכרעמה
תא םושרל ,שופיח עצבל םיצור םהב םירדחה תא ןמסל שי שופיחה ינפל
.שופיח רותפכ לע ץוחללו תשקובמה (םילימה וא) הלימה
הלימה העיפומ ןהב ,תוחישה ךותב ,תועדוהה לא ונפי שופיחה תואצות
.תשקובמה
המיאתמה העדוהלו םיאתמה החישה רדחל ריבעת החישה רדח םש לע הציחל
.רדח ותואב