ןויד תוצובק
.םוקמב וא ןמזב יולת וניא רשא ןויד תרשפאמ ןוידה תצובק
אשונל תורושקה תועדוה חולשלו אורקל לוכי רתאב רקבמ לכ
ךרואל ךשמהל לוכי ןוידה ,טא'צ תוכרעממ לידבהל .ןוידה
תועדוה תלבקל ינש דצ תואצמהב יולת אל אוהו תויה בר ןמז
םייקל ןתינ ןמז ךרואל םייקתמ ןוידהו תויה .ןתחילש ןמזב
.םיירופו םייתועמשמ םינויד
תמרוגו ,יביטקארטניא רתויל רתאה תא תכפוה ןוידה תצובק
.ןוידה םדקתה דציכ תוארל ידכב ,וב רקבלו רוזחל םישנאל

יבייחמ) םיחותפו םירוגס םינויד רידגהל ןתינ ףועמ תכרעמב
ןוידה תוצובקב םישופיח עצבל ןתינ ןכ ומכ (אל וא תואמסיס
.-Emailב תועדוה לע םינוכדע לבקלו םיכותיח ןווגמ יפל
יזכרמ אשונ שיש ךכ תיכרריה םינויד לש תכרעמ תונבל ןתינ
…דועו םיאשונ תתו

:םיטירפת ינש םיעיפומ ןוידה תוצובקב הדובעה לכ ךרואל
.ףועמ טירפת - הלעמל *
.ןוידה תוצובק טירפת - ןימימ *
תוצובקב הדובעה לכ ךרואל םינתשמ אל ל"נה םיטירפתה ינש
.ןוידה

.תוליעפה ןוידה תוצובק תמישר העיפומ ןוידה תוצובקל הסינכב
.הצובק התואב םינוידה תמישר תחתפנ ,םיאשונה דחא תריחבב
.וילע הציחל י"ע אשונ רוחבל שי

העדוה תפסוה / תאירק
ןוידה טורפ תא תחתופ תכרעמה ,שקובמה ןוידה תריחב רחאל
ףיסוהלו תונושה תועדוהה תא אורקל ןתינ הז בלשב .ומצע
.חותפ אוה ןוידהו הדימב הבוגת
.תונושה תועדוהה ןיב טוטיש י"ע תישענ - העדוה תאירק
העדוה תפסוה .ב
םיירוביצ םנה םינוידהמ קלח ."העדוה תפסוה" תבית תא אלמל שי
הבוח .(אמסיסו שמתשמ םש תסנכה םיבייחמ) םייטרפ םקלחו
םוליעב ראשהל םינינועמו הדימב .העדוהה בתוכ םש תא סינכהל
ץלמומ םלוא ,"םש אלל םוסרפ"ל ןימימ אתה תא ןמסל שי ,םש
."ת/שמתשמ םש" תביתב ךמש תא ןייצל העדוה תסנכה לכב
רותפכ לע ץוחלל שי ,העדוהה תסנכה םויס רחאל
.החילש / המידקמ הגוצת
תנייצ אלו הדימב ,המוסרפ ינפל המידקמ הגוצתב עיפות העדוהה
שי .הארתה ךכ לע עיפות ,העדוהב תרחא היעב תמייק וא ,םש
רותפכ לע בוש ץוחללו העדוהה תא ןקתלו רוזחל
לע ץוחלל שי ,הניקת העדוההו הדימב .החילש/המידקמ הגוצת
העדוה םוסרפ רותפכ
.ןוידב הנורחא העדוהכ ףסותת העדוהה
,העדוהה תא םסרפל אל תטלחהו הדימב
העדוה םוסריפ לוטיב רותפכ לע ץחל
.העדוהה תפסוה אלל ןוידה רוזאל רוזחת תכרעמה
:העדוהל רושיק תפסוה
תכרעמה .רתאה תבתוכ תא דילקהל שי - רתאל רושיק תפסוה
הרושב תבותכה תא םושרל שי .רושיקל ותוא ךופהל דבל עדת
.ירבע טסקטמ תדרפנ

"םיאשונ" לע ץוחלל שי ,ןוידה תוצובק יאשונל רוזחל ידכב
.ךסמה לש ןימי דצמ אצמנה טירפתב

שדח ןויד תריצי
,(הצובקה תרדגהל םאתהב) תאז תרשפאמ ןוידה תצובקו הדימב
רותפכ לע הציחל י"ע ןוידל ףסונ אשונ ףיסוהל ןתינ
שדח ןויד תריצי
העדוה תסנכהו ןוידה אשונ תסנכהל ספוט תחתופ וז הלועפ
.ןוידה תלאש תרדגה התרטמ רשא ןוידב הנושאר
ןוידה תא חתפש שמתשמה םש תא םושרל שי ,הלאשה תסנכה ףוסב
לבקל םינינועמו הדימב .(אמסיס בייחמ םירוגס םינוידב)
.םיאתמה הדשל תבותכה תא סינכהל ןתינ email -ב םג תובוגת
העדוה תפסוהב ומכ לועפל הכישממ תכרעמה ,הלאשה תדלקה רחאל
.הליגר

ןוידה תוצובק טירפת
ןויד
,ןוידה תוצובק תמישר העיפומ .לדחמה תרירב הנבמ - םיאשונ (1
.הצובקה ךותב םינוידל הנפמה
םייוניש ושענ םהב םינוידה תמישר העיפומ - ןורחא םוי (2
שארל ,ןוידה תצובקל עיגהל ןתינ .תונורחאה תועשה 24 -ב
הרושה לע הציחל י"ע המצע העדוהל תורישי וא ,ומצע ןוידה
.עיפוהש ץעב המיאתמה
תמישר העיפומ םלוא ,ןורחאה םויל ההז - ןורחא עובש (3
.ןורחאה עובשב ונושש םינוידה
םיעיפומה םינוידהו ןוידה תוצובק תמישר - ץע תגוצת (4
םיוסמ ןוידל וא ןוידה תצובקל עיגהל ןתינ .ץע הנבמב םהב
.ומש לע הציחל י"ע

הרזעו דועית
הלעמ הז טירפת .הרזעו דועית טירפתל סנכהל ןתינ בלש לכב
וילא רבעמהש רוכזל שי םלוא .תכרעמב שומישה לע רצק רבסה
ינפל הרזעל סנכהל יוצר ,ןכל .תייה הב הלועפה תא קחומ
םהילא סנכהל אלו ,תרחא הלועפ לכ וא ,השדח העדוה תסנכה
.ךילהתה עצמאב
:םיאשונב םימייק הרזעו דועית
יללכ שומיש - תכרעמב שומיש *
.ליעפ אל ןיידע עגרכ ,תועדוה בוציע - בוציע *
ליעפ אל ןיידע עגרכ FAQ, - תויעב ןורתפ *
.תכרעמה לש םירצוי תויוכז - תויוכז *

םילכ
תושדח תועדוה
יפל ,תכרעמב ומשרנש תושדחה תועדוהה לכ לש שופיח רשפאמ
:םה םיירשפאה םיכותיחה .םינוש םיכותיח
ןויד יאשונ *
םיוסמ ןמז קרפב ומסרופש תועדוה *
(הרוחא תוקד / תועש / םימי תומכ יפל)
םישמתשמל קר םיאתמ) האר אל ןיידע םיוסמה שמתשמהש תועדוה *
(תואמסיס םע
עובשב םימיה דחאב תמיוסמ העש רחאל ומסרופש תועדוה *
.ןורחאה
טסקטב וא ץע הנבמב תועדוהה תא תוארל םיצור םאה רוחבל ןתינ
שארב אצמנה שופיח רותפכ לע ץוחלל שי תורדגהה םויסב .טושפ
.ףדה
שופיח
.תומיוסמ םילימ תוליכמה תועדוהה לכ שופיח רשפאמ
.שופיחה הדשב רתוי וא תחא הלימ דילקהל שי ,חולב שפחל תנמ לע

.וז הלימ שפחל הבוחש איה הנווכה ,הלימה ינפל +
.וז הלימ אלל ךמסמ שפחל שיש רמוא הלימה ינפל -
אלו ולוכ טפשמה לע השעי שופיחה - "תואכרמ ךותב טפשמ"
.ובש םילימה לע קר
רשק תריצי
.תכרעמה להנמל וא םיחנמה דחאל email תביתכ רשפאמ