עדימ רגאמ

ךתיב הנב תכרעמ י"ע ונבנש םיפדה לכ תא ליכמ עדימה רגאמ
welcome.htm וא index.html וא index.htmוא home.htm :םיארקנו
ףד שי םהב הנשמה תוירפס לכ לש המישר חתפת הירוגטקה לע הציחל
הלעמל טרופמכ תיב
!בל םיש
שמתשמה תרדגהב הנתינש יפכ הירפסה תרתוכ אוה עיפומה םשה
.לוהינב
.שמתשמ ותוא לש תיבה ףד תא חתפת הירפסה םש לע הציחל