ףועמ תכרעמל אובמ
.ונייחב יזכרמ םוקמ עדימה תויגולונכט תוספות תונורחא םינשב
קלח תווהל תוליחתמו רפסה יתבב ףא וטלקנ הלא תויגולונכט
.הארוההו הדימלה תוכרעמ לש יתועמשמ
טנרטניאהו עדימה תויגולונכט תרגסמב עדימה תכירצל עגונה לכב
היישעב ולא םיבאשמ לצנל םיליחתמו םימדקתמ רפסה יתב ישנא
ךרוצל ולא תויגולונכט תולצונמ אל תאז תורמל .תיכוניחה
םתוליעפב עדיו עדימ םירצוי רפס יתב .עדיו עדימ תריצי
שיגנל עדימה תכיפהל בושקתה תויתשת תא םילצנמ אלו תפטושה
.ןתוא רציש ימל קר אלו ןוגראה לכל
וא בלשל דחא לכל רשפאל ידכב םילכ תתל האב ףועמ תכרעמ
רתא תרגסמב ןגרואמ עדימה לכ .טנרטניאה תשרב עדימ רוציל
.טנרטניאל רבוחמש םוקמ לכמ שיגנ ןכלו ירפס תיב טנרטניא
התנבנש ,תידוחיי תימאניד הדימלו הדובע תביבס הנה "ףועמ"
.םייכוניח םינוגראו רפס יתב רובע דחוימב
לש הריצי ,היה תכרעמה חותיפ תא החנהש יזכרמה ןויערה
תועוצקמו תובכש לכב בלתשהל הלוכיש ,השימגו תיטנוולר הביבס
רתוי בר לוצינ דדועת רפסה תיבב ףועמ תביבס תלעפה .דומילה
תורגסמב ילרגטניא ןפואב ובלתשיש ךכ ,בושקתה תויתשת לש
.רפסה תיבב תונושה הדימלה


םיינכט םינייפאמ
רקיעב הבותכו רבד לכל טנרטניא רתאכ תלעופ ףועמ תכרעמ
.(CGI תויצקילפא) PERL -ו JAVASCRIPT WIN95.:תופש שולשב
תכרעמ תא ןיקתהל ןתינ ןכלו דואמ תוחיכש תופש ןה הלא תופש
NOVELL, NT, NT-WORKSTATION,:רתויב תונווגמ תומרופטלפב ףועמ
תנכת תחת ףועמ תכרעמ תלעופ םירקמה לכב HTML, UNIX,
.דועו APACHE, IIS, NETSCAPE ןוגכ WEB-SERVER
החיכשה תירבעה איהש VISUAL:גוסמ תירבעב תלעופ ףועמ תכרעמ
.םויכ טנרטניאב רתויב
:םיחיכשה טנרטניאה ינפדפד ינשב תכמות תלעופ ףועמ
Explorer 4.0 - ו Netscape 4.0

הז ךירדמ
םישמתשמה ללכ י"ע תכרעמה תלעפהל סיסבה תא תתל דעוימ הז ךירדמ
תויחנהו תכרעמה יקלח לכ לע םירבסה ךירדמב .רפסה תיבב
םישיגנ ויהי וינוכדעו הז ךירדמ ןכ ומכ .ןוכנה םשומישל
סנכיהל ץלמומ http://maof.migvan.co.il. -ב טנרטניאה תשרב
.תונכדועמ תואסרג דירוהל ידכב שדוח ידמ ףועמ לש רתאל
סחייתמ קרפ לכ ,םיקרפל קלוחמ ךירדמה תיטקדיד הניחבמ
םכתדובעל יטנאוולרה קרפל עיגהל ולכותש ךכ הנוש היצקילפאל
הדובעל תויסיסבה תויחנהה תאז םא .ךירדמה לכ תא אורקל ילב
ונא ןכלו תועדומה חולב קסועה קרפב קרו ךא תועיפומ ףועמב
.הז ךירדמ תועצמאב חולה תא לגרתי םלתשמ לכש םיצילממ


ךירדמה רופישל ןויער וא הרעה לכ ונילא וחלשת םא םכל הדונ
. maof@migvan.co.il :ונתבותכל ללכב ףועמ תכרעמו טרפב

ףועמ תכרעמ יביכרמ

ירפס תיב תועדומ חול
הייפצל תונתינ תועדוה "תולתל" דחא לכל רשפאמ תועדומה חול
תורחבנ תוירוגטקל קלוחמ חולה .םירומו םידימלת ידי לע
ןתינ .'וכו םיעוריא חול ,םירומ חול ,םידימלת חול :המגודל
קוחמלו תונומתו עקר עבצ תובלשמה תועדומ תוריהמב רוציל
.ךרוצל םאתהב ןתוא
םירתא ףועמ
לש גווסמ סקדניא רוציל רפסה תיב לוכי םירתא ףועמ תרזעב
תא ןגראל ןתינ .רפסה תיב יכרוצל םאתומה םירתאל תוינפה
סקדניא רוציל וז ךרדבו תוירוגטק תתו תוירוגטק יפל סקדניאה
תיבב ןיינעהו ידומילה יאשונל םייטנאוולר טנרטניא ירתא
.רפסה
ירבע עדימ ללוחמ - ךתיב הנב
טנרטניא יכמסמ רצויה ןווקמ טנרטניא ירתא ךרוע ונה ךתיב הנב
קלח (תופשה יתש לש בוליש וא) תילגנאבו תירבעב (HTML)
:ןה ךרועה לש תויצקנופהמ
.תימוקמה תשרל וא טנרטניאה תשרל תורישי עדימ לש הדלקה *
,רושיי ,תושגדה ,לדוג ,עבצ :ךמסמו טסקט יבוציע ןווגמ *
.םיעקר תעיבק
,םירחא םירתאו םיכמסמ ,םיפדל םירושיק *
ןוגכ) Windows לש םילילמת ידבעממ טסקט לש ריהמ בוליש *
.עדימה יפדב (Word
תואלבט לש הריצי *
.ינורטקלא ראודל תוינפה *
.םוחתב עדי ילעבל Html דוקב הרישי הדובע *
םיצבק אבייל שמתשמ לכ לוכי ותרזעב - ןווקמ םיצבק להנמ *
להנלו םיצבק קוחמל ,('וכו הקיפרג ,לוק ,טסקט) םיינוציח
.תוירפס
תיבה עדימה רגאמב םירצונש עדימה יפד לש ידיימ בוליש *
.ירפס
הירפסב דובעל לוכי תווצ וא שמתשמ לכ - םישמתשמ תונובשח *
הז ןובשח .רצוי אוה םתוא עדימה יפד תא להנל הבו תישיא
.המסיס י"ע ןגומ
ירפס תיב עדימ רגאמ
עדימה רגאמ ונה ףועמ תועצמאב רפסה תיב רצויש עדימה לולכמ
תוירפסב םיאצמנ םירומהו םידימלתה לש עדימה יפד .ירפס תיבה
עיגהל ןתינ רפסה תיב רצויש עדימ לא .תויתווצ וא ,תוישיא
:םיכרד יתשב
:סקדניא
(Home Page) ישאר ףד רוציל לוכי תכרעמב ןובשח לעב לכ
עיפומ ישארה ףדה .םיפסונ עדימ יפד לא רשקל ןתינ ונממ
עיגהל ןתינ וז ךרדבו גווסמ יללכ סקדניאב יטמוטוא ןפואב
.תכרעמב םינושה עדימה יפד לא
:שופיח עונמ
יפ-לע ריהמ עדימ שופיח רשפאמ .תכרעמב עדימ שופיחל ילכ
יכ שיגדהל בושח .'וכו אלמ טסקט ,בתוכה םש ,חתפמ תולימ
ידי לע ידיימ ןפואב שיגנ ךתיב הנב ידי לע רצונש ךמסמ לכ
יהשלכ הלועפ עוציבב ךרוצ אלל שופיחה עונמ
רקובמ םירקבמ רפס
.ירפס תיבה רתאה לע ריעהלו ביגהל רתאב םירקבמל רשפאמ
רפס טנרטניאה תשרב דחא לכל החותפ הביתכה תורשפאש ןוויכמ
.ןפדפדה תועצמאב תועדומ תקיחמל ןונגנמב דיוצמ םירקבמה
לוהינ תכרעמ
תועצמאב תלעפומה הטושפ היצקילפא י"ע עצבתמ תכרעמה לש לוהינה
:תואבה תולועפה תא עצבל ןתינ לוהינה תכרעמ תרזעב .ןפדפדה
ןוכדעו םישמתשמל תונובשח תחיתפ - תכרעמל םישמתשמ תפסוה *
.םהלש םיטרפה
תוטרפמה תוידוחיי תואשרה רידגהל ןתינ תכרעמב שמתשמ לכל *
.תכרעמב ולש שומישה תויוכז תא
.םישמתשמ תואשרהו יטרפ לש הכירע *
םירקבמה רפסמ תויוצר אל תומיתח תקיחמ - םירקבמ רפס לוהינ *
םימורופ תכרעמ
בחר ןווגמ תכרעמל .טנרטניאה תשרב םינויד תרשפאמה תכרעמ
:תוללוכה תויורשפא לש
םוקמבו ןמזב םייולת יתלב םינויד תתו םינויד תריצי *
חתפמ תולימ יפל םיאשונ שופיח *
תוצובקו םישמתשמ ,םינויד לוהינל תללכושמ לוהינ תכרעמ *


ףועמ תכרעמב עדימה תמירז