הטילקל םידמעומ
תורעה
ןייארמ
הקלחמב
םידלי
(הדיל תנש)
הילע תנש
הדיל ץרא
עוצקמ
הדיל תנש
החפשמ םש + םש
ןאכ ץחל
ידוד
1988
1990
1996
1986
1986
היבלסוגוי
היבלסוגוי
תתס
הרומ
1962
1960
'ץיבולאכימ לאכימ
ץיבולאכימ הנח
ןאכ ץחל
תינור
1970
1972
1975
1990
תירבה תוצרא
היפויתא
טסירטמוטפוא
האפור
1950
1960
דלפנייש ינור
דלפנייש שוש