ףועמ לש שופיחה עונמ

ידכב .הלש עדימה רגאמב םיאצמנה םירתאב שופיח תרשפאמ ףועמ תכרעמ
לע ץוחללו תשקובמ (רתוי וא) תחא הלימ םושרל שי שופיחה תא עצבל
שופיח רותפכ
וסנכוהש םילימה לכ תא שפחת תכרעמהש םינינועמ םאה ןמסל שי
ןומיס) םילימה תחא תוחפל וא ((AND) םילימה לכ - ל ןימימ ןומיס)
ונא םאה רידגהל ןתינ ףסונב .((OR) םילימה תחא -ל ןימימ
.אל וא דבלב תומלש םילימב םינינועמ
אלש הרקמב ,"קסע" הלימה תא םישפחמ ונאש ונמשרו הדימב :אמגודל
:םילימה ועיפוי וב רשא ףד לכ אצמנ ,תומלש םילימ קר דיל ןמוס
לש עובירה ןמוסיו הדימב תאז תמועל 'וכו קסעל ,הקסע ,םיקסע ,קסע
.קסע הלימה העיפומ םהבש םיפדה קר ועיפוי תומלש םילימ קר
ןיב + םישל שי ,םלש יוטיב שפחל םיצורו הדימב - יוטיב לש שופיח
תכרעמה "ידי+לע" םושרנ "ידי לע" יוטיבה שופיחל אמגודל ,םילימה
ל"נה ףצרה לש היהי שופיחה ךכו הפוצר תחא הלימ לאכ יוטיבל סחיתת
.ךמסמה ךותב תודדובה םילימה לש אלו
.תודדוב תויתוא שפחת אל תכרעמה - תודדוב תויתוא
,ירפס תיבה עדימה רגאמב םיכמסמה לכב הלימה תא שפחת תכרעמה
ותרתוכ וגצוי ףד לכל .ולא םילימ םיליכמה םיפדה תמישר תא גיצתו
.ףדה לש תונושאר תורוש רפסמו
וז הלימ ליכמה ךמסמה תא חתפת ,המישרה ךותמ רושיק לע הציחל
.רתאב