,תועדומ חול ,ךתיב הנב ,ןויד תוצובקל רזע רמוח ללוכ ףועמ תכרעמ לש ןכדועמ ךירדמ
.דועו שופיח ,םירתא ףועמ
.ךירדמל סנכהל ידכב ןאכ וצחל
."ךתיב הנב" ירבעה םירתא ךרוע םע הדובעל יעוצקמ ךירדמ
.ךירדמל סנכהל ידכב ןאכ וצחל
יעוצקמ עדימ לבקל ולכות ןאכ .םירתא ינובל ןווגמ עדימ םהבו םירתא רפסמ
.דועו םייעוצקמ םיפיט ,םירתא לש ןוכנ ןונכתו הנבמ תודוא
.המישרל סנכהל ידכב ןאכ וצחל
.תכרעמב ויהיש םיצור םתאש םירופיש לע עומשל חמשנ דואמ
.םיעצומה םירופישה תא ונילא חולשל ידכב ןאכ וצחל