"בגנב םילייטמ"

בגנה יבהואלו םילייטמל שדח רפס
ןורוד ןרעו יניע בקעי תאמ

ףותישבו רקוב הדש תשרדמ תאצוהב
םירבדה עבט