הידומילה
"םדא לכמ דמולה - םכח והזיא"
תרגובה הבכשל םירושיקהריעצה הבכשל םירושיקעבט תרימש עובשל םירושיק
http://www.edu-negev.gov.il/merkazh/azarim.htmhttp://www.tzafonet.org.il/kehil/reshet/hayotshm.htmhttp://flora.huji.ac.il/browse.asp?