slideshow_content
image_inside
content

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, תשנ"ח - 1998

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 נחקק ב 19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21 יום נוספים וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו. מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

 

למעבר לאתר היחידה הממשלתית לחופש המידע יש ללחוץ כאן.

 

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט – 1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה וחתימה על טופס התחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

למעבר לטופס ההתחייבות יש ללחוץ כאן.

 

אדם המבקש/ת מידע אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה פטור/ה מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה הרביעית (כלומר, ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השמינית לטיפול).

לצפייה בסוגי האגרות וסכומיהן יש ללחוץ כאן.

 

את אגרת הבקשה ניתן לשלם במשרדי אגף הכספים במדרשה, במזומן, שיק או כרטיס אשראי, או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של המדרשה (בנק מסד 46, סניף באר שבע 539, מס' חשבון 146889).

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק במדרשה, רונן גנץ, בכתובת דוא"ל: roneng.boker@gmail.com

דין וחשבון שנתי

שנת 2017

דיווחי הממונה במדרשה על יישום חוק חופש המידע:

שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

שנת 2014

שנת 2013

ההנחיות המנהליות שעל פיהם פועלת המדרשה:

 

הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידה.

 

בהיותה חברה ממשלתית מתוקצבת העוסקת בתחומי החינוך והסביבה, כפופה המדרשה להנחיות רשות החברות הממשלתיות, אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה.


למעבר לאתר רשות החברות הממשלתיות יש ללחוץ כאן.

למעבר לאתר אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר יש ללחוץ כאן.

למעבר לאתר משרד החינוך יש ללחוץ כאן.

למעבר לאתר המשרד להגנת הסביבה יש ללחוץ כאן.

מידע על איכות הסביבה:

על פי תקנות חוק חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט – 2009, על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה.

ברשות המדרשה לא קיים מידע, לרבות המידע המפורט בתוספת הראשונה לתקנות, לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי, או שהם עולים על המותר על פי כל חיקוק, צו, תכנית, רישיון עסק או כל היתר או רישיון אחר.