slideshow_content
image_inside
content

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, תשנ"ח - 1998

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 נחקק ב 19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית, להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90 יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21 יום נוספים וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו. מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.

 

חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.

 

על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט – 1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה וחתימה על טופס התחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

למעבר לטופס ההתחייבות יש ללחוץ כאן.

המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 שקלים חדשים.

היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

הודיע הממונה למבקש כאמור, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.

לשליחת הבקשה לממונה על חוק חופש המידע יש ללחוץ כאן.

פטורים:

לצפייה בסוגי האגרות, סכומיהן והפטורים יש ללחוץ כאן.

 

את אגרת הבקשה ניתן לשלם במשרדי אגף הכספים במדרשה, במזומן, שיק או כרטיס אשראי, או בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של המדרשה (בנק מסד 46, סניף באר שבע 539, מס' חשבון 146889).

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק במדרשה, רונן גנץ, בכתובת דוא"ל: roneng.boker@gmail.com

דין וחשבון שנתי

שנת 2021

שנת 2020

שנת 2017

דיווחי הממונה במדרשה על יישום חוק חופש המידע:

שנת 2023

שנת 2022

שנת 2021

שנת 2020

שנת 2019

שנת 2018

שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

שנת 2014

שנת 2013

ההנחיות המנהליות שעל פיהם פועלת המדרשה:

 

הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידה.

 

בהיותה חברה ממשלתית מתוקצבת העוסקת בתחומי החינוך והסביבה, כפופה המדרשה להנחיות רשות החברות הממשלתיות, אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה.


למעבר לאתר רשות החברות הממשלתיות יש ללחוץ כאן.

למעבר לאתר אגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר יש ללחוץ כאן.

למעבר לאתר משרד החינוך יש ללחוץ כאן.

למעבר לאתר המשרד להגנת הסביבה יש ללחוץ כאן.

מידע על איכות הסביבה:

על פי תקנות חוק חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט – 2009, על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה.

ברשות המדרשה לא קיים מידע, לרבות המידע המפורט בתוספת הראשונה לתקנות, לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי, או שהם עולים על המותר על פי כל חיקוק, צו, תכנית, רישיון עסק או כל היתר או רישיון אחר.